Upute autorima - Za Autore | Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Za Autore » Upute autorima

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Upute autorima

Časopis POLJOPRIVREDA/AGRICULTURE (ISSN 1330-7142), kojega publiciraju Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Poljoprivredni institut Osijek, objavljuje izvorna istraživanja iz sljedećih polja: biljna proizvodnja, stočarstvo, tloznanstvo, ekologija i agroekonomika na hrvatskom i engleskom jeziku.

U časopisu se objavljuju radovi koji nisu tiskani u drugim časopisima, niti su predani u tisak. Izvodi, sažeci, sinopsisi, disertacije te izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima ne smatraju se objavljenim radovima. U dodatku časopisa mogu se objaviti prikazi knjiga ili njihove recenzije, kraći prijevodi, osvrti i vijesti iz područja poljoprivrede.

Radovi se šalju u Uredništvo časopisa u elektroničkim oblikom (e-mail: mantun@pfos.hr). Prilikom slanja rada autori su obvezni dostaviti Izjavu autora.

Radovi moraju zadovoljiti sljedeće tehničke propozicije:

 • Maksimalni obujam rada (uključujući tablice, grafikone, slike i sheme) je 10 stranica A-4 formata (prored 1,5), sažetka disertacije 250 riječi te pregleda knjige 1 stranica.
 • Tekst treba pisati u MS Wordu, font Times New Roman. Sve margine su 2,5 cm.
 • Treba koristiti automatsku numeraciju redova.
 • Cijeli rad treba pisati veličinom slova 11 pt, osim naslova rada (12 pt), naslova i sadržaja tablica (10 pt) te sažetaka (10 pt). Naslov rada i poglavlja treba pisati velikim podebljanim slovima.
 • Početak odlomka (pasusa) u tekstu ne smije se uvlačiti tabulator tipkom, a odlomke treba razdijeliti tipkom ENTER.
 • Treba koristiti automatsku numeraciju stranica (pozicija dolje desno).
 • Puna imena i prezimena autora, sa zvanjima, e-mail adresom kontakt autora i adresama ustanova u kojima rade (veličina slova 10, kurziv) stavljaju se na kraju prve stranice ispod crte duge 3 cm i ne smiju se pisati u programu automatske fusnote. U slučaju da rad zahtijeva pisanje fusnota, poželjno je koristiti automatske fusnote.
 • Imena autora citiranih u radu ne smiju biti pisana podebljano, u kurzivu niti velikim slovima. Autori se u popisu literature navode abecednim redom.
 • Grafikoni, slike i sheme trebaju biti jasni i pregledni. Treba ih snimiti i uređivati kao dio rada u tekstu gdje dolaze, isključivo u crno-bijeloj tehnici. Naslovi i zaglavlja tablica, grafikona, slika i shema u radu pisanom na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na engleski jezik, i obrnuto. Ako je rad na hrvatskom jeziku, naslove tablica, grafikona, slika i shema treba pisati podebljanim slovima, a engleske prijevode njihovih naslova, kao i sadržaja, treba pisati u kurzivu ne podebljanim slovima, i obrnuto.
 • Za pisanje decimalnih brojeva u tekstovima i tablicama na hrvatskom jeziku treba koristiti isključivo zareze, npr. P = 0,01, odnosno u engleskoj verziji isključivo točke, npr. P = 0.01. U hrvatskim tekstovima i tablicama iza svih spomenutih godina obvezno dolazi točka.
 • Radovi tiskani na hrvatskom jeziku moraju imati kurzivom napisane engleske prijevode naslova, sažetka, ključnih riječi te tablica i grafikona, i obrnuto. U radu tiskanom na hrvatskom jeziku engleske verzije sažetka i ključnih riječi dolaze na kraju rada, iza poglavlja Literatura, i obrnuto.

Radove će recenzirati barem 2 recenzenta iz odgovarajućeg područja. Recenzenti obavljaju kategorizaciju radova: izvorni znanstveni članak (original scientific paper), pregledni znanstveni članak (scientific review), prethodno priopćenje (preliminary communication), izlaganje na znanstvenom skupu (conference paper), stručni članak (professional paper). Svi radovi dobivaju UDK klasifikacijski broj (rad se kategorizira prema određenim područjima).

Radovi u pravilu sadrže:

NASLOV: treba biti što kraći, informativan, pisan velikim tiskanim, podebljanim slovima, font 12 pt. Ispod naslova dolaze prezime autora i inicijal imena bez akademske titule. Iza prezimena i inicijala imena autora označiti eksponentom ukoliko autori nisu iz iste ustanove (podebljanim slovima u kurzivu font 11 pt).

SAŽETAK: treba biti napisan u informativnom obliku tako da može biti samostalno objavljen. U sažetku treba navesti glavni cilj istraživanja, ukratko opisati korištene materijale i metode rada te dobivene rezultate i kratak zaključak. Maksimalna dužina sažetka je 200 riječi. Također se preporučuje navesti do 6 ključnih riječi važnih zbog uključivanja u informacijske sustave Sažetak i ključne riječi trebaju biti pisani podebljanim slovima u kurzivu (font 10 pt).

UVOD: kratak uvod u problematiku istraživanja s osvrtom na dosadašnja saznanja i do sada objavljenu literaturu. Na kraju izložiti ciljeve istraživanja i pitanja na koja se provedenim istraživanjima želi odgovoriti.

MATERIJAL I METODE: trebaju biti napisani detaljno, tako da opisani pokusi mogu biti lako ponovljivi. Nove ili modificirane metode treba detaljno opisati, dok je za standardne metode dovoljno navesti literaturni izvor.

REZULTATI I RASPRAVA: Rezultate istraživanja treba prikazati grafički ili tablično uz rezultate statističkih analiza na temelju kojih se prihvaća ili odbacuje postavljena hipoteza. Dobivene rezultate usporediti s rezultatima drugih autora te dati objektivan komentar. Također, treba voditi računa da se isti podaci ne ponavljaju u tablicama, grafikonima te ponovno u tekstu.

ZAKLJUČAK: predstavlja sintezu istraživanja i rezultata te daje odgovor na postavljena pitanja.

LITERATURA: piše se abecednim redom s rednim brojem ispred prvog autora, s punim podacima (autori, godina, naziv reference, izdavač, mjesto izdavanja, stranice i obvezno DOI brojem npr.: http://dx.doi.org/10.18047/poljo.21.1.7), ako ga rad ima).

Zadnju verziju rada, ispravljenu prema primjedbama recenzenata, treba poslati Uredništvu e-mailom.