Upute autorima - Za Autore | Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Za Autore » Upute autorima

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Upute autorima

Časopis “POLJOPRIVREDA/AGRICULTURE” (ISSN 1330-7142), kojega publiciraju Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Poljoprivredni institut Osijek, objavljuje izvorna istraživanja iz sljedećih polja: biljna proizvodnja, stočarstvo, tloznanstvo, ekologija i agroekonomija na hrvatskome i engleskome jeziku.

U časopisu se objavljuju radovi koji nisu tiskani u drugim časopisima, niti su predani u tisak. Izvodi, sažeci, sinopsisi, disertacije te izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima ne smatraju se objavljenim radovima. U dodatku časopisa mogu se objaviti prikazi knjiga ili njihove recenzije, kraći prijevodi, osvrti i vijesti iz područja poljoprivrede.​

Radovi se šalju u Uredništvo časopisa u elektroničkome obliku (e-mail: mantun@fazos.hr). Prilikom slanja rada autori su obavezni dostaviti Izjavu autora.

Radovi moraju zadovoljiti sljedeće tehničke propozicije:

 • Maksimalni obujam rada (uključujući tablice, grafikone, slike i sheme) je 10 stranica, preglednoga znanstvenoga rada 15 stranica, A-4 formata (prored 1,5), sažetka disertacije 250 riječi te pregleda knjige 1 stranica.​
 • Tekst je potrebno dostaviti u .doc/.docx formatu (Microsoft Word), pri čemu tekst mora biti napisan u jednome stupcu.
 • Rad treba pisati fontom Times New Roman, veličinom slova 11 pt, osim naslova rada (12 pt), naslova i sadržaja tablica (10 pt) te sažetaka (10 pt). Naslov rada i poglavlja treba pisati velikim podebljanim slovima.
 • Sve margine treba postaviti na 2,5 cm. Početak odlomka (pasusa) u tekstu ne smije se uvlačiti tabulatorskom tipkom, a odlomke treba razdijeliti tipkom ENTER.
 • Treba koristiti automatsku numeraciju stranica (pozicija dolje desno) i automatsku numeraciju redova.
 • Grafikoni, slike i fotografije trebaju biti jasni i pregledni, isključivo u crnobijeloj tehnici. Naslovi i zaglavlja tablica, grafikona, slika i fotografija u radu pisanom na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na engleski jezik i obrnuto. Ako je rad na hrvatskome jeziku, naslove tablica, grafikona, slika i shema treba pisati podebljanim slovima, a engleske prijevode njihovih naslova, kao i sadržaja treba pisati u kurzivu neboldiranim slovima i obrnuto.
 • Slike (fotografije, grafikone) treba ostaviti integrirane unutar teksta, ali ih također treba dostaviti kao zaseban dokument (Microsoft Word). Takav dokument treba imenovati na sljedeći način: generički naziv slike i vlastiti naziv slike (primjer: Slika 1. Vrijednost indeksa fotosintetske učinkovitosti).
 • Naziv i opis slike smatraju se sastavnim dijelovima teksta, a ne slike, stoga se navode u tekstu, a ne na slici.
 • Slike (fotografije, grafikoni) moraju biti što bolje kvalitete i što veće rezolucije (.tif, .png).
 • Poželjno je da se tablice ne dostavljaju kao slike, nego da ih se integrira u tekst. Preporuča se oblikovati tablice što je jednostavnije moguće.
 • Puna imena i prezimena autora, sa zvanjima, e-mail adresom kontakt autora i adresama ustanova u kojima rade (veličina slova 10, kurziv) stavljaju se na kraju prve stranice ispod crte duge 3 cm i ne smiju se pisati u programu automatske fusnote. Poželjno je da svi autori navedu svoj ORCID broj.
 • Kontakt-autora (corresponding author) poželjno je zasebno izdvojiti i istaknuti. Potrebno je navesti puno ime i adresu elektroničke pošte.
 • Ako je rad financiran ili napravljen u sklopu projekta, potrebno je zasebno izdvojiti i istaknuti podatke o projektu (naziv i akronim projekta, naziv organizacije koja financira projekt, program u sklopu kojega je projekt financiran).
 • Imena autora citiranih u radu ne smiju biti pisana podebljano, u kurzivu, niti velikim slovima.
 • Radovi tiskani na hrvatskome jeziku moraju imati kurzivom napisane engleske prijevode naslova, sažetka, ključnih riječi te tablica i grafikona i obrnuto. U radu tiskanome na hrvatskome jeziku engleske verzije sažetka i ključnih riječi dolaze na kraju rada, iza poglavlja Literatura, i obrnuto.
 • Svi radovi dobivaju UDK klasifikacijski broj (rad se kategorizira prema određenim područjima) i DOI broj.​

Radovi u pravilu sadrže:

NASLOV: treba biti što kraći, informativan, pisan velikim tiskanim, podebljanim slovima, font 12 pt. Ispod naslova dolaze prezime autora i inicijal imena, bez akademske titule. Iza prezimena i inicijala imena autora označiti eksponentom ukoliko autori nisu iz iste ustanove (podebljanim slovima u kurzivu, font 11 pt).

SAŽETAK: treba biti napisan u informativnom obliku tako da može biti samostalno objavljen. U sažetku treba navesti glavni cilj istraživanja, ukratko opisati korištene materijale i metode rada te dobivene rezultate i kratak zaključak. Maksimalna dužina sažetka je 200 riječi. Također se preporučuje navesti do 6 ključnih riječi važnih zbog uključivanja u informacijske sustave. Sažetak i ključne riječi trebaju biti pisani podebljanim slovima u kurzivu (font 10 pt).​

UVOD: kratak uvod u problematiku istraživanja s osvrtom na dosadašnja saznanja i do sada objavljenu literaturu. Na kraju izložiti ciljeve istraživanja i pitanja na koja se provedenim istraživanjima želi odgovoriti.

MATERIJAL I METODE: trebaju biti napisani detaljno, tako da opisani pokusi mogu biti lako ponovljivi. Nove ili modificirane metode treba detaljno opisati, dok je za standardne metode dovoljno navesti literaturni izvor.

REZULTATI I RASPRAVA: Rezultate istraživanja treba prikazati grafički ili tablično uz rezultate statističkih analiza, na temelju kojih se prihvaća ili odbacuje postavljena hipoteza. Dobivene rezultate usporediti s rezultatima drugih autora te dati objektivan komentar. Također, treba voditi računa da se isti podaci ne ponavljaju u tablicama, grafikonima te ponovno u tekstu.

ZAKLJUČAK: predstavlja sintezu istraživanja i rezultata te daje odgovor na postavljena pitanja.

LITERATURA: piše se abecednim redom s rednim brojem ispred prvog autora. Korištenu literaturu potrebno je citirati prema APA (American Psychological Association) stilu pisanja referenci te obvezno dodati DOI broj, ako ga rad ima.

Radove će recenzirati barem 2 recenzenta iz odgovarajućega područja. Recenzenti obavljaju kategorizaciju radova: izvorni znanstveni članak (original scientific paper), pregledni znanstveni članak (scientific review), prethodno priopćenje
(preliminary communication), stručni članak (professional paper).

Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim radovima te oni odobravaju da Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Poljoprivredni institut u Osijeku, kao izvorni izdavači, objave rukopis.

Časopis Poljoprivreda/Agriculture primjenjuje licenciju Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC) na svim objavljenim sadržajima. Navedena licencija omogućuje korištenje, distribuciju i reprodukciju sadržaja u bilo kojem mediju, uz uvjet da se izvorno djelo pravilno citira i ne koristi u komercijalne svrhe.