Volume 23, No.2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2017. » Volume 23, No.2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 23, No.2

UTJECAJ NAGIBA I DUBINE NA KEMIJSKA SVOJSTVA TIPIČNOG ALFISOLA

Autori: Anwanane, N.B., Affinnih, K.O., Olaniyan, J.O.

10.18047/poljo.23.2.1

Mogućnosti gospodarenja koje se nude u pogledu kemijskih svojstava uz toposekvencu ključ su održive produktivnosti usjeva i tla, budući da su nutritivni status i svojstva tla povezani s topografijom površine zemljišta. Provedeno je istraživanje kako bi se procijenio utjecaj nagiba i dubine...

Ključne riječi: nagib, dubina, kemijska svojstva, Alfisol

UTJECAJ FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA RAZLIČITIH TIPOVA TLA NA OPTIMALNO STANJE VLAŽNOSTI ZA OBRADU

Autori: Zebec, V., Semialjac, Z., Marković, M., Tadić, V., Radić, D., Rastija, D.

10.18047/poljo.23.2.2

Plastičnost je tla područje konzistencije tla, odnosno predstavlja promjenu stanja tla zbog različite vlažnosti tla djelovanjem vanjskih sila. Konzistencija određuje veličinu otpora koje tlo pruža pri obradi, stoga je cilj istraživanja utvrditi optimalno stanje vlažnosti tla za obradu te...

Ključne riječi: plastičnost tla, fizikalno-kemijska svojstva tala, tip tla

VISINA BILJAKA I UROD ZRNA SOJE U ZAVISNOSTI O GODINI, NAVODNJAVANJU I SORTI

Autori: Galić Subašić, D., Jurišić, M., Sudarić, A., Josipović, M., Rapčan, I.

10.18047/poljo.23.2.3

U trogodišnjim poljskim ispitivanjima utvrđen je utjecaj godine, tretmana navodnjavanja i sorte na visinu biljaka i urod zrna soje u uvjetima istočne Hrvatske. Statistički vrlo značajan utjecaj (P=0,01) na visinu biljaka soje pokazuju sva tri ispitivana faktora, kao i njihove interakcije...

Ključne riječi: soja, klimatski uvjeti, navodnjavanje, sorta, visina biljaka, urod zrna

UTJECAJ BENEFITNIH MIKROORGANIZAMA NA PRINOS I KVALITETU SOJE U UVJETIMA SMANJENE GNOJIDBE DUŠIKOM

Autori: Kristek, S., Lenart, L., Jović, J., Marček, T., Zmaić, K., Rešić, I., Rašić, S.

10.18047/poljo.23.2.4

U radu je istraživana mogućnost redukcije dušičnih gnojiva uz korištenje benefitnih mikroorganizama (rodovi Bradyrhizobium, Azotobacter, bacterija Pseudomonas fluorescens, Bacillus spp., itd.), kao alternative dušičnim gnojivima. Istraživanja su provedena tijekom 2013. i 2014. godine na...

Ključne riječi: mikrobiološki preparat, dušik, soja, prinos, kvaliteta

STERILIZACIJA RAZLIČITIH TIPOVA EKSPLANTATA U MIKROPROPAGACIJI PODLOGA TREŠNJE CAB-6P I GISELA 6

Autori: Stanisavljević, A., Bošnjak, D., Štolfa, I., Vuković, R., Kujundžić, T., Drenjančević, M.

10.18047/poljo.23.2.5

Istraživanja s ciljem pronalaženja učinkovitih sterilizanata, u svrhu veće automatizacije u uspostavi aseptične kulture tkiva in vitro, provedena su na podlogama trešnje CAB 6P i Gisela 6. Ispitivana su dva načina sterilizacije (NaOCl i ozon O3), prateći stopu preživljavanja na tri tipa...

Ključne riječi: in vitro, CAB-6P, Gisela 6, sterilizacija, ozon

SADRŽAJ FENOLA I ANTIOKSIDACIJSKI KAPACITET U INFUZIJAMA LISTOVA ISTARSKIH SORATA MASLINA

Autori: Kovačić, I., Bilić, J., Dudaš, S., Poljuha, D.

10.18047/poljo.23.2.6

Proučavani su utjecaji metoda pripreme infuzija i veličine listova na fenolni sadržaj i antioksidacijske sposobnosti infuzija listova tri istarske sorte maslina (Buža, Rosinjola i Istarska bjelica). Infuzije su pripremljene iz cjelovitih, grubo i fino mljevenih listova maslina ekstrahiranih u...

Ključne riječi: antioksidacijski kapacitet, infuzije maslinova lišća, fenolni sadržaj

HEMATOLOŠKI POKAZATELJI OVACA TIJEKOM LAKTACIJE U EKOLOŠKOM UZGOJU

Autori: Antunović, Z., Novoselec, J., Klir, Ž.

10.18047/poljo.23.2.7

Cilj istraživanja bio je utvrditi promjene hematoloških pokazatelja u ovaca tijekom laktacije u ekološkom uzgoju. Istraživanje je provedeno na 32 Merinolandschaf ovce, dobi od 4 godine, u 3. laktaciji. Uzimanje uzoraka krvi provedeno je u istih ovaca 20., 60. i 100. dan laktacije. Ovce su bile...

Ključne riječi: ovce, ekološki uzgoj, hematološki pokazatelji, krv, laktacija

OČUVANJE BIORAZLIČITOSTI CRNIH SLAVONSKIH SVINJA KROZ PROIZVODNJU I VREDNOVANJE TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA

Autori: Senčić, Đ., Samac, D.

10.18047/poljo.23.2.8

Crna slavonska svinja autohtona je hrvatska pasmina, polumasnoga tipa, nastala planskim križanjem krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Zbog niže proizvodnosti, potisnule su ju mesnate pasmine svinja. Za njeno očuvanje država daje i novčane poticaje. Dugoročno, očuvanje biorazličitosti crne...

Ključne riječi: crna slavonska svinja, biorazličitost, tradicionalni mesni proizvodi

PROIZVODNI POKAZATELJI I ZDRAVSTVENO STANJE TELADI HRANJENE RAZLIČITIM UDJELIMA U BURAGU NERAZGRADIVOG ŠKROBA I BJELANČEVINA

Autori: Koturić, T., Domaćinović, M., Šperanda, M., Mijić, P., Đidara, M., Kolak, B., Klarić, I.

10.18047/poljo.23.2.9

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako povećan udio u buragu nerazgradivoga škroba (RUS) i bjelančevina (RUP) utječe na proizvodni učinak i zdravstveno stanje teladi. Pokus je proveden na 36 teladi Holstein pasmine, prosječne starosti 7 dana, podijeljene u tri skupine s po 12 teladi, uz...

Ključne riječi: telad, hranidba, burag, nerazgradivi škrob, nerazgradive bjelančevine

MEDONOSNA FLORA I KARAKTERIZACIJA PELUDA U MEDU POŽEŠKOG KRAJA

Autori: Špoljarić Maronić, D., Sabljak, D., Štefanić, E., Žuna Pfeiffer, T.

10.18047/poljo.23.2.10

Melisopalinološkom analizom uzoraka meda s područja Požeške kotline utvrđen je peludni spektar koji ukazuje na botaničko podrijetlo meda. Najzastupljeniji je bio pelud vrsta iz porodica Asteraceae (6 svojti), Fabaceae (5 svojti), Rosaceae (4 svojte) i Fagaceae (3 svojte), dok je u najvećem...

Ključne riječi: melisopalinološka analiza, botaničko porijeko meda, pčelinja paša, medonosne biljke

UTJECAJ VEGETACIJSKOG PROSTORA I GENOTIPA NA POKAZATELJE PRODUKTIVNOSTI FOTOSINTEZE, PRINOS I KVALITETU KORIJENA ŠEĆERNE REPE

Autori: Ivana Varga, mag. ing. agr.

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj vegetacijskoga prostora, gnojidbe i genotipa na pokazatelje produktivnosti fotosinteze tijekom vegetacije šećerne repe, sadržaj makroelemenata (N, P, K, Mg, Na) u listu te prinos i kvalitetu korijena šećerne repe u vađenju. Poljski je pokus...

Ključne riječi: šećerna repa, vegetacijski prostor, gnojidba dušikom, prinos, kvaliteta

JAJA

Autori: Đuro Senčić, Danijela Samac

Priručnik je namijenjen studentima Zootehnike Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku za modul Peradarstvo, na stručnome studiju „Zootehnika“ i modul Tehnologija stočarske proizvodnje, na sveučilišnome diplomskome studiju Hranidba domaćih životinja, ali i poljoprivrednim...

JAJA

JAJA
1 MB

Prof. dr. sc. Ivan Jurić

Naš dragi profesor Ivan Jurić preminuo je u Zagrebu 5. studenoga 2017. godine. Prof. dr. sc. Ivan Jurić rođen je 16. ožujka 1 938. godine u Planjanima Donjim, općina Unešić. Osnovno je školovanje završio u Koritni i Semeljcima, a Poljoprivredno-mašinski tehnikum u Vinkovcima 1960...

Prof. dr. sc. Ljubica Valenčić

Dana 8. srpnja 2017. godine u Zagrebu, u 88. godini života, preminula je naša draga profesorica Ljubica Valenčić. Rođena je kao Ljubica Kunek 1. lipnja 1930. godine u Lipovljanima. Realnu gimnaziju završila je u Bjelovaru. Diplomirala je 1955. godine na Poljoprivrednošumarskom fakultetu u...