Volume 23, No.1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2017. » Volume 23, No.1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 23, No.1

LABORATORIJSKA TESTIRANJA INSEKTICIDNE UČINKOVITOSTI DINATRIJEVOG OKTABORAT TETRAHIDRATA, DIJATOMEJSKE ZEMLJE I AMORFNOGA SILIKA GELA NA Sitophilus oryzae (L.) TE NJIHOV UTJECAJ NA HEKTOLITARSKU MASU PŠENICE

Autori: Korunić, Z., Rozman, V., Liška, A., Lucić, P.

10.18047/poljo.23.1.1

Istraživali smo insekticidnu učinkovitost tri različita inertna prašiva: dinatrijev oktaborat tetrahidrat (DOT) i dijatomejsku zemlju (DZ) Celatom® Mn 51 primijenjenih kao prašivo i suspenzija i silika gel Sipernat® 50 S u obliku prašiva na Sitophilus oryzae (L.) te njihov utjecaj na...

Ključne riječi: dinatrijev oktaborat tetrahidrat, dijatomejska zemlja, silika gel, pšenica, Sitophilus oryzae (L.), hektolitarska masa

UTJECAJ GNOJIDBE ORGANSKIM I MINERALNIM GNOJIVIMA NA AGRONOMSKA SVOJSTVA KRUMPIRA

Autori: Pospišil, A., Pospišil, M., Švencbir, M.

10.18047/poljo.23.1.2

Cilj istraživanja provedenih na pokušalištu Agronomskoga fakulteta u Zagrebu tijekom 2012. i 2013. godine bio je utvrditi utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na agronomska svojstva krumpira. U istraživanju su bila dva organska gnojiva, Biorex i Italpollina, mineralna gnojiva te...

Ključne riječi: krumpir, agronomska svojstva, mineralna i organska gnojiva

AGRONOMSKA VRIJEDNOST OPLEMENJIVAČKIH LINIJA I SORTI JAROG STOČNOG GRAŠKA (Pisum sativum L.) ZA PROIZVODNJU VOLUMINOZNE KRME

Autori: Krizmanić, G., Čupić, T., Tucak, M., Popović, S.

10.18047/poljo.23.1.3

Jari stočni grašak jedna je od najznačajnijih krupnozrnih mahunarki. Kod većine oplemenjivačkih programa graška selekcijski je proces usmjeren na razvoj visokoprinosnoga i kvalitetnoga sortimenta za proizvodnju zrna i/ili visokokvalitetne voluminozne stočne hrane. Proizvodnja zrna bogatoga...

Ključne riječi: jari stočni grašak, prinos zelene mase, linija, sorta

UČINAK VODNOGA STRESA NA SVOJSTVA SORTI OZIMOGA JEČMA U RANIM FAZAMA RASTA BILJKE

Autori: Lalić, A., Goreta Ban, S., Perica, S., Novoselović, D., Abičić, I., Kovačević, J., Šimić, G., Guberac, V.

10.18047/poljo.23.1.4

U radu su istraživani učinci izlaganja biljaka ječma abiotskome stresu (nedostatku vode) u njegovim ranim fazama rasta. Izvršena su mjerenja i usporedna analiza relativnoga sadržaja vode u biljci (RWC), mase biljke u cjelini, mase lista, udjela korijena, ukupne dužine korijena te dužine...

Ključne riječi: ječam, abiotski stres, nedostatak vode, sorte

QTL KARTIRANJE ZA SVOJSTVA KVALITETE ZRNA KOD TESTKRIŽANACA BIPARENTALNE POPULACIJE KUKURUZA KORIŠTENJEM PODATAKA GENOTIPIZACIJE SEKVENCIRANJEM

Autori: Galić, V., Franić, M., Jambrović, A., Zdunić, Z., Brkić, A., Šimić, D.

10.18047/poljo.23.1.5

Proveli smo QTL kartiranje u test križancima IBMSyn4 populacije za tri svojstva kvalitete zrna: sadržaj ulja i proteina te hektolitarsku masu. 191 fenotipizirana i genotipizirana linija korištena je kao “training” populacija, dok je 85 linija, koje su bile samo genotipizirane...

Ključne riječi: najbolja linearna nepristrana predviđanja, IBM populacija, kukuruz, lokusi kvantitativnih svojstava, svojstva kvalitete zrna

UTJECAJ VREMENSKIH UVJETA NA UROD ZRNA, SADRŽAJ ULJA I UROD ULJA NOVIH OS HIBRIDA SUNCOKRETA

Autori: Liović, I., Mijić, A., Markulj Kulundžić, A., Duvnjak, T., Gadžo, D.

10.18047/poljo.23.1.6

With the purpose of determining the influence of weather conditions on the yield components of sunflower, the results of three-year field trials are analysed in the paper. In the trials sown in Osijek in 2013, 2014 and 2015, there were 15 sunflower hybrids: two foreign hybrids and 13 hybrid...

Ključne riječi: suncokret, temperatura zraka, oborine, urod zrna, sadržaj ulja, urod ulja

VARIJABILNOST FENOTIPSKE EKSPRESIJE SVOJSTAVA KVALITETE ZRNA ELITNIH LINIJA SOJE

Autori: Matoša Kočar, M., Sudarić, A., Vila, S., Petrović, S., Rebekić, A., Josipović, A., Markulj Kulundžić, A.

10.18047/poljo.23.1.7

Cilj je ovog istraživanja bio procijeniti genetsku varijabilnost odabranih linija soje u svojstvima kvalitete zrna utvrđivanjem raznolikosti fenotipske ekspresije za masu 1000 zrna te koncentraciju bjelančevina i ulja u zrnu. Tijekom tri vegetacijske sezone (2010.-2012.), na Poljoprivrednom...

Ključne riječi: soja, masa 1000 zrna, bjelančevine, ulje, varijabilnost, oplemenjivanje

UTJECAJ FERMENTACIJE S IMOBILIZIRANIM STANICAMA KVASCA NA PROFIL AROME I SENZORSKU KVALITETU RAKIJA PROIZVEDENIH IZ DVIJU SORTI SMOKVE (Ficus carica L.)

Autori: Miličević, B., Ačkar, Đ., Babić, J., Jozinović, A., Miličević, R., Oroz, M., Šubarić, D.

10.18047/poljo.23.1.8

Cilj ovoga rada bio je ispitati utjecaj fermentacije pomoću imobiliziranih stanica kvasca na aromu i senzorska svojstva destilata proizvedenih od dviju sorti smokve koje se uzgajaju u Republici Hrvatskoj (Petrovača bijela i Petrovača crna). Uzorci destilata proizvedeni su klasičnim postupkom i...

Ključne riječi: imobilizirane stanice kvasca, smokva, destilat, aroma, senzorska svojstva

SADRŽAJ UKUPNIH POLIFENOLA I ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST SAMONIKLE I KULTIVIRANE ŠPAROGE U HRVATSKOJ

Autori: Palfi, M., Jurković, Z., Ćosić, J., Tomić-Obrdalj, H., Jurković, V., Knežević, N., Vrandečić, K.

10.18047/poljo.23.1.9

Zbog brojnih nutritivnih vrijednosti i potencijalnoga pozitivnoga učinka na ljudsko zdravlje, šparoga se pokazala kao interesantna kultura za konzumaciju te predmet brojnih znanstvenih ispitivanja. Samonikla šparoga (Asparagus acutifolius L.) raste duž Jadranske obale i otoka, dok se...

Ključne riječi: Asparagus acutifolius L, Asparagus officinalis L, DPPH, ukupni polifenoli, antioksidacijska aktivnost

KVALITETA KONZUMNIH JAJA NA HRVATSKOME TRŽIŠTU

Autori: Kralik, Z., Grčević, M., Kralik, G., Hanžek, D., Zelić, A.

10.18047/poljo.23.1.10

U radu se istražuju fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoće konzumnih jaja na našem tržištu. Istraživanje je provedeno na jajima dvaju različitih proizvođača, „A“ i B“, i to 7. i 28. dana skladištenja jaja. Prema Pravilniku o kakvoći jaja (NN 115/06. čl. 9.), jaja se...

Ključne riječi: konzumno jaje, kvaliteta, skladištenje, „M“ težinski razred

TEHNOLOGIJA UZGOJA PRESADNICA Rosa canina L. I Pelargonium zonale L. U KULTURI TKIVA I NJIHOVA ADAPTACIJA U RAZLIČITIM SUPSTRATIMA

Autori: Monika Tkalec, mag.ing.agr.

10.18047/poljo.23.1.11

Cilj rada bio je utvrditi mogućnost dobivanja sadnoga materijala Rosa canina L. i Pelargonium zonale L. u kulturi tkiva te pogodnost alternativnih komponenti i njihovih mješavina kao supstrata za adaptaciju proizvedenih in vitro presadnica navedenih cvjetnih vrsta. U istraživanju analizirano je...

Ključne riječi: kultura tkiva, Rosa canina L., Pelargonium zonale L., alternativni supstrati, adaptacija