Volume 19, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2013. » Volume 19, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 19, No. 1

RAZLIČITOST HRVATSKE GERMPLAZME PŠENICE NA OSNOVI SVOJSTAVA KLASA

Autori: Ivana Rukavina, Sonja Marić, T. Čupić, V. Guberac, Sonja Petrović

Morfološka svojstva klasa korištena su za utvrđivanje genetske različitosti 50 sorti heksaploidne ozime pšenice porijeklom iz hrvatskih oplemenjivačkih programa. Poljski pokusi postavljeni su na dvije lokacije tijekom dvije vegetacijske godine (2008./09. i 2009./10.). Ocjene u poljskim...

Ključne riječi: pšenica, različitost, DUS, morfološka svojstva, klas

UČINKOVITOST KEMIJSKOGA SUZBIJANJA KUKURUZNOGA MOLJCA U SJEMENSKOME KUKURUZU

Autori: Emilija Raspudić, Ankica Sarajlić, Marija Ivezić, Ivana Majić, Mirjana Brmež, A. Gumze

Cilj istraživanja bio je utvrditi učinkovitost kemijskoga tretiranja protiv ličinki kukuruznoga moljca (Ostrinia nubilalis Hübner). Pokus je postavljen u 2010. i 2011. godini u Čepinu (istočna Hrvatska). U pokus su bila uključena dva hibrida sjemenskoga kukuruza FAO grupe 400: PR37N01 i...

Ključne riječi: kukuruzni moljac, insekticid, hibridi, gusjenice

MYCOSPHAERELLA GRAMINICOLA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: Zorana Bijelić, Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić, Draženka Jurković

Istraživanje je provedeno tijekom 2011. i 2012. godine na pet lokacija istočnoga dijela Republike Hrvatske. Ispitivana je pojava smeđe pjegavosti lista, čiji je uzročnik Mycosphaerella graminicola. Prvi simptomi infekcije tijekom 2011. godine uočeni su početkom travnja, a tijekom 2012. već...

Ključne riječi: Mycosphaerella graminicola, broj pjega po listu, broj piknida po pjegi

VEGETATIVNA KOMPATIBILNOST FUSARIUM OXYSPORUM IZOLIRANOGA S KOROVA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: Jelena Ilić, Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, Karolina Vrandečić

Različite formae speciales Fusarium oxysporum glavni su uzročnik fuzarijskih venuća. U 2008. i 2009. godini prikupili smo F. oxysporum uzorke sa sljedećih korova bez simptoma bolesti: Abutilon theophrasti, Xanthium strumarium, Chenopodium album, Matricaria perforata, Ambrosia artemisiifolia...

Ključne riječi: korovi, Fusarium oxysporum, vegetativna kompatibilnost

IDENTIFIKACIJA I ZASTUPLJENOST USARIUM VRSTA NA SJEMENU RAHORICE, BIJELE VUČIKE TE NEKIH SAMONIKLIH MAHUNARKI

Autori: T. Miličević, J. Kaliterna, D. Ivić , Andrea Stričak

Ispitana je zastupljenost Fusarium vrsta na sjemenu kultiviranih mahunarki - grahorice (Vicia sativa) i bijele vučike (Lupinus albus) te na sjemenu samoniklih mahunarki - roščićave svinduše (Lotus corniculatus), divlje lucerne (Medicago sativa), bagrema (Robinia pseudoacacia), trnovca...

Ključne riječi: Fusarium vrste, sjeme, Fabaceae, mahunarke

PRINOS I KVALITETA KORIJENA ISTRAŽIVANIH HIBRIDA ŠEĆERNE REPE

Autori: A. Kristek, Suzana Kristek, Renata Glavaš-Tokić, Manda Antunović, Sanda Rašić, I. Rešić, Ivana Varga

Istraživanje proizvodnih vrijednosti 10 hibrida šećerne repe obavljeno je na lokaciji Dalj od 2009. do 2012. godine. Hibridi uključeni u pokuse vlasništvo su četiri selekcijske kuće i zastupljeni su u širokoj proizvodnji. Vremenske prilike u godinama istraživanja znatno su se razlikovale...

Ključne riječi: šećerna repa, hibridi, prinos korijena i šećera, kvaliteta korijena

UTJECAJ OKOLINE NA SADRŽAJ ULJA I SASTAV MASNIH KISELINA KOD NOVIH OS-HIBRIDNIH KOMBINACIJA SUNCOKRETA

Autori: M. Krizmanić, A. Mijić, I. Liović, Aleksandra Sudarić, Rezica Sudar, T. Duvnjak, G. Krizmanić, M. Bilandžić

U radu su prikazani rezultati istraživanja 17 novih OS-hibridnih kombinacija suncokreta kroz tri godine (2009.-2011.) na dvije lokacije (Nova Gradiška i Osijek), s ciljem da se utvrdi varijabilnost sadržaja ulja i sastav masnih kiselina u ulju u različitim okolinama. Utvrđene su statistički...

Ključne riječi: suncokret, hibridi, sadržaj ulja, masne kiseline

ENERGETSKA I FERTILIZACIJSKA VRIJEDNOST ŽETVENIH OSTATAKA SOJE

Autori: D. Kiš, B. Sučić, L. Šumanovac, Manda Antunović

Cilj ovog rada bio je utvrditi količinu i ogrijevnu vrijednost biomase istraživanih sorti soje i količinu hraniva dobivenu zaoravanjem biomase. U istraživanje su uključene sorte soje: „Tisa“, „Podravka“, „Neoplanta“, „Ika“ i „Vita“. Prosječan prinos sjemena ispitivanih...

Ključne riječi: soja, prinos, biomasa, energetska vrijednost, fertilizacijska vrijednost

USPOREDBA EKSTRAKCIJSKIH METODA ZA ODREĐIVANJE RASPOLOŽIVIH I UKUPNIH KONCENTRACIJA Cd, Cu, Fe, Mn i Zn U TLU

Autori: V. Ivezić, Z. Lončarić, Meri Engler, Darko Kerovec, B.R. Singh

Ukupne koncentracije metala u tragovima u tlu se vrlo često koriste kao indikatori rizika i procjene raspoloživosti metala. Međutim, novija su istraživanja pokazala da je ukupna koncentracija loš pokazatelj raspoloživosti, dok koncentracije u otopini tla pokazuju dobru korelaciju s...

Ključne riječi: raspoloživost, ekstrakcija, tlo, metali u tragovima

UTJECAJ KALCIZACIJE NA PRISTUPAČNOST TEŠKIH METALA U TLU

Autori: K. Karalić, Z. Lončarić, Brigita Popović, V. Zebec, D. Kerovec

Cilj je rada bio utvrditi učinak kalcizacije kiselih tala na promjenu pristupačnosti teških metala Zn, Cr, Pb i Cd, s obzirom na različitu kiselost tla i sadržaj organske tvari. Pokus kalcizacije proveden je na šest eksperimentalnih tala različite kiselosti u četiri ponavljanja, uz...

Ključne riječi: kisela tla, kalcizacija, pristupačnost teških metala, ukupne koncentracije teških metala

UTJECAJ SUŠENOGA PIVSKOGA JEČMA S DODATKOM ENZIMA NA PRODUKTIVNOST ISA-BROWN NESILICA

Autori: R. Olajide, A.O. Akinsoyinu, E.A. Iyayi, K.D. Afolabi

U radu se istražuje utjecaj sušenoga pivarskoga ječma (BDG) s dodatkom Grandizyme® enzima kao djelomičnom zamjenom za kukuruz u hranidbi nesilica. Stotinu i dvadeset Isa-Brown nesilica nasumično su podijeljene u tri hranidbena tretmana: 0 (kontrola), 10% i 20% BDG i hranjene 12 tjedana. U...

Ključne riječi: kokoš nesilica, sušeni pivarski ječam, dodatak enzima, performansa, profitabilnost

UČINKOVITOST DODATKA HIDROLIZIRANOGA PIVSKOGA KVASCA (PROGUT®) U HRANIDBI PRASADI

Autori: Marcela Šperanda, T. Šperanda, M. Āidara, Z. Antunović, M. Domaćinović, Danijela Samac, J. Novoselec, Mirela Pavić

Istraživanje je provedeno na dvije skupine odbite prasadi (N=46), križancima švedskoga landrasa, velikoga jorkšira i pietrena ((ŠLxVJ) x Pietren), ujednačenih spolova. Prasad je do 21. dana pokusa hranjena krmnom smjesom za odbitu prasad s 22% sirovih proteina i 13,84 MJ ME/kg, a do 35. dana...

Ključne riječi: kvasac, imunomodulacija, proizvodni pokazatelji, svinja, hematološki pokazatelji, biokemijski

EPIGENETSKE MODIFIKACIJE GENOMA SVINJE

Autori: Kristina Budimir, Gordana Kralik, V. Margeta

Epigenetika predstavlja novi način analize genoma, odnosno ekspresije gena koja se događa bez promjena DNA sekvence. Promjene koje se odvijaju zovemo epigenetskim modifikacijama, a uključuju posttranslacijske modifikacije histona i metilaciju DNA. Kemijske skupine koje se dodaju tijekom...

Ključne riječi: epigenetika, posttranslacijska modifikacija histona, metilacija DNA, imprintirani geni