Volume 18, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2012. » Volume 18, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 18, No. 2

LINIJA X TESTER ANALIZA U PROCJENI KOMBINATORNIH SPOSOBNOSTI SADRŽAJA ULJA KOD SUNCOKRETA

Autori: I. Liović, M. Krizmanić, A. Mijić, M. Bilandžić, Antonela Markulj, R. Marinković, Drena Gadžo

U radu su prikazani rezultati analize linija x tester za 15 genotipova suncokreta Poljoprivrednog instituta Osijek. U 2010. godini križane su tri A linije (cms) i tri Rf testera, različitoga sadržaja ulja (niskoga, srednjega i visokoga), u svim kombinacijama (devet križanaca). Sljedeće godine...

Ključne riječi: suncokret, sadržaj ulja, linije, testeri, križanci, OKS, SKS

PATOGENOST FUSARIUM SPP. IZOLIRANIH S KOROVA I BILJNIH OSTATAKA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ ZA PŠENICU I KUKURUZ

Autori: Jelena Ilić, Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, Karolina Vrandečić

U laboratoriju je ispitana patogenost trideset izolata 14 Fusarium vrsta izoliranih s korova i biljnih ostataka u istočnoj Hrvatskoj. Testovi patogenosti provedeni su na klijancima pšenice i kukuruza. Najpatogenija Fusarium vrsta bila je F. graminearum izolirana s Amaranthus retroflexus, Abutilon...

Ključne riječi: patogenost, Fusarium spp., korovi, biljni ostatci

REAKCIJA KUKURUZA I PŠENICE NA RASTUĆU NPK-GNOJIDBU

Autori: V. Kovačević, Miranda Šeput, D. Iljkić, Biserka Stojić, Marija Pribanić

Stacionirani poljski pokus s rastućim količinama gnojiva NPK 8:26:26 postavljen je na kiselome tlu u travnju 2008. Primijenjene su tri stepenice gnojidbe (kg ha-1): F-1 = 103 N + 52 P2O5 + 52 K2O, F-2 = 133 N + 182 P2O5+ 182 K2O i F-3 = 183 N + 312 P2O5+ 312 K2O. Šest hibrida kukuruza uzgajano...

Ključne riječi: kiselo tlo, NPK-gnojidba, prinos zrna, kukuruz, pšenica

PROCJENA GENETSKE RAZLIČITOSTI HRVATSKIH SORATA PŠENICE UPOTREBOM SSR I AFLP MARKERA

Autori: Sonja Petrović, Sonja Marić, T. Čupić, G. Drezner, Ildikó Karsai

Razvoj i održivost genetske različitosti germplazme ozime pšenice jedan je od osnovnih uvjeta za uspjeh u budućim oplemenjivačkim programima. Odabir divergentnih i genetski različitih roditelja najvažniji je korak u stvaranju novih superiornih sorata. Opasnost od genetske erozije je pogotovo...

Ključne riječi: pšenica, genetska različitost, SSR, AFLP

DISTRIBUCIJA ALELNIH VARIJANTI GERMPLAZME HEKSAPLOIDNE PŠENICE NA LOKUSIMA XGWM261 I PPD-D1

Autori: Sonja Petrović, Sonja Marić, T. Čupić, G. Drezner, Ildikó Karsai

Velik broj svojstava koje oplemenjivači traže u željenim genotipovima kontrolirana su od strane gena koji utječu na visinu biljke i osjetljivost na fotoperiod. Danas promjena klimatskih prilika u tradicionalnim uvjetima uzgoja uzrokuju visoke temperature i sušu. Korištenje različitih Rht...

Ključne riječi: pšenica, alelna varijabilnost, lokus Xgwm261, lokus Ppd-D1

VARIJABILNOST GLUTENINSKIH LOKUSA HRVATSKE GERMPLAZME PŠENICE

Autori: Ivana Rukavina, Sonja Marić, V. Guberac, T. Čupić, Cornelia Tepper

Gluteninski lokusi korišteni su za procjenu varijabilnosti 50 sorti heksaploidne ozime pšenice porijeklom iz pet hrvatskih oplemenjivačkih centara. Primijenjena je poliakrilamid gel elektroforeza (PAGE) u prisutnosti natrijeva dodecil sulfata (SDS-sodium dodecyl sulphate) za utvrđivanje...

Ključne riječi: pšenica, varijabilnost, glutenini, SDS PAGE

ELEKTROFORETSKI PROFIL ALBUMINA/GLOBULINA EKSTRAHIRANIH IZ SUHOGA ZRNA I ZELENOGA SLADA SORTI JEČMA

Autori: I. Strelec, Elizabeta Has-Schön, Ljubinka Vitale

Ispitana je mogućnost primjene različitih elektroforetskih metoda razdvajanja albumina/globulina slijeđenih nespecifičnim bojanjem proteina, te specifičnom detekcijom glikoproteina i aminopeptidaza za razlikovanje sorti ječma. Albumini/globulini ekstrahirani iz suhoga zrna i zelenoga slada...

Ključne riječi: razlikovanje sorti ječma, elektroforetska razdvajanja, detekcija glikoproteina, detekcija aktivnosti aminopeptidaza

ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST OZIMOGA SLAVONSKOGA ČEŠNJAKA (ALLIUM SATIVUM L.)

Autori: Nada Parađiković, T. Vinković, Ivna Štolfa, Monika Tkalec, Elizabeta Has-Schön, Iva Andračić, Lea Parađiković, Jasna Kraljičak

Brojna istraživanja provedena na češnjaku (Allium sativum L.) dokazala su prisutnost antioksidacijskih i fenolnih spojeva, nekoliko sumpornih spojeva i vitamina. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlike u sadržaju ukupnih fenola, askorbinske kiseline i ukupne antioksidacijske aktivnosti...

Ključne riječi: slavonski češnjak, antioksidacijska aktivnost, askorbinska kiselina, fenolni spojevi

GENETSKI I OKOLIŠNI PARAMETRI U PROCJENI TRKAĆIH PERFORMANSI KASAČA

Autori: M. Čačić, S. Šimundža

Uzgojni cilj i selekcijske mjere u uzgoju kasačkih konja podređeni su proizvodnji grla sa što većom brzinom u kasu. Procjena performansi trkaćih konja značajna je zbog spoznaje učinka grla na konjičku industriju. Vrjedniji konji u utrkama i veći nagradni fond, rezultira većom...

Ključne riječi: kasač, genetski parametri, okolišni parametri, procjena trkaćih performansi

MORFOLOŠKA I MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA Fusarium VRSTA I NJIHOVA PATOGENOST ZA PŠENICU

Autori: Jelena Poštić

S korijena i donjega dijela stabljike korova i biljnih ostataka kukuruza, pšenice, suncokreta i zobi izolirali smo ukupno 300 izolata Fusarium spp. te izvršili morfološku i molekularnu identifikaciju. Molekularnom identifikacijom, pomoću AFLP metode i sekvenciranjem BT i EF-1 gena...

Ključne riječi: Fusarium spp., korovi, biljni ostatci, alternativni domaćini

UTJECAJ SUZBIJANJA KOROVA HERBICIDIMA I OBRADOM TLA NA PRINOS OZIME PŠENICE

Autori: Branimir Mikić

Provedena su istraživanja utjecaja različitih doza herbicida i različitih sistema obrada tla na vrstu korovne populacije, suzbijanje korova, komponente uroda ozime pšenice, prinos ozime pšenice i zbijenost tla na lesiviranome tlu lokaliteta Valpovo tijekom vegetacijskih sezona...

Ključne riječi: ozima pšenica, obrada tla, zbijanje tla, kontrola korova, urod

UTJECAJ REDUCIRANE OBRADE TLA I GNOJIDBE DUŠIKOM NA UROD ZRNA OZIME PŠENICE I SOJE NA HIPOGLEJU BARANJE

Autori: Miro Stošić

Tijekom trogodišnjega razdoblja (2006./2007. - 2008./2009.) provedena su stacionarna istraživanja reducirane obrade tla za ozimu pšenicu i soju na močvarnoglejnome hidromelioriranome (hipoglej) tipu tla Baranje. Istraživanja su provedena u osam varijanata obrade tla i tri varijante gnojidbe...

Ključne riječi: reducirana obrada tla, gnojidba dušikom, kemijska svojstva tla, otpori tla, ozima pšenica, soja

UTJECAJ TRETMANA NA KVALITETU SJEMENA HIBRIDA KUKURUZA

Autori: Ivica Beraković

Zbog sve veće i značajnije pojave štetnika na kukuruzu, sjeme hibrida potrebno je zaštititi od napada štetnika te se sjeme kukuruza tretira odgovarajućim insekticidima. Izborom boljih tehnoloških rješenja i izborom odgovarajućeg insekticida za tretiranje sjemena kukuruza, značajno se...

Ključne riječi: kukuruz (Zea Mays L.), energija klijanja, standardna klijavost, dužina skladištenja, tretiranje sjemena, visina biljke, masa biljke, promjer stabljike, sklop biljaka

NASLJEĐIVANJE KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA GRAŠKA (Pisum sativum L.) ZA SUHO ZRNO

Autori: Ranko Gantner

Zbog povećanja učinkovitosti oplemenjivanja graška na prinos zrna, provedeno je istraživanje sa šest roditeljskih genotipova (sorte Anno, Gold, Joel, Junior, PF-G1 i Shawnee), sa sljedećim ciljevima: a) istražiti nasljednost prinosa zrna po biljci i njegovih komponenti; b) odrediti...

Ključne riječi: grašak za suho zrno, prinos zrna, komponente prinosa, nasljednost, selekcija

KARAKTERIZACIJA PATOTIPOVA GLJIVICE Passalora fulva (Cooke) U.Braun&Crous UZROČNIKA BARŠUNASTE PLIJESNI LISTA RAJČICE U HRVATSKOJ

Autori: Adrijana Novak

Rajčica je jedna od povrtnih kultura čija se proizvodnja povećava iz godine u godinu, i u svijetu i u Hrvatskoj. U ovom su radu prikazana istraživanja i njihovi rezultati o uzročniku bolesti baršunaste plijesni lista rajčice - Passalora fulva (Cooke) U.Braun & Crous (sin. Cladosporium...

Ključne riječi: rajčica, baršunasta plijesan lista rajčice, Passalora fulva, hranjive podloge, patotipovi, PCR, osjetljivost genotipova rajčice, eterična ulja, Hrvatska

GENETSKA VARIJABILNOST VIŠNJE (Prunus cerasus L.) I FOTOSINTETSKA UČINKOVITOST U UVJETIMA SUŠE

Autori: Marija Viljevac

Višnja je u Hrvatskoj značajno zastupljena u plantažnome uzgoju. U postojećim nasadima prevladava sorta Oblačinska, unutar koje je uočena fenotipska heterogenost. U ovom radu istražena je genetska varijabilnost ukupno 22 genotipa višnje i to sorti Oblačinska, Maraska, Cigančica te...

Ključne riječi: fluorescencija klorofila a, fotosintetski pigmenti, genetska varijabilnost, molekularni biljezi, OJIP test, relativni sadržaj vode u listu, tolerancija na sušu, višnja

GENETSKA ANALIZA CRNE SLAVONSKE SVINJE

Autori: Vladimir Margeta

U istraživanju je korišteno 18 parova mikrosatelitnih početnica, kako bi se utvrdila genetska struktura i povezanost unutar populacije crne slavonske svinja te između populacija turopoljske svinje, mangulice i divlje svinje. Drugi cilj ovog istraživanja bio je utvrditi filogenetski status...

Ključne riječi: crna slavonska svinja, genetski status, mikrosateliti, mitohondrijska DNA, MC1R gen

SOJA - MOLEKULARNI ASPEKTI OPLEMENJIVANJA

Autori: Aleksandra Sudarić

Knjiga Soja: Molekularni aspekti oplemenjivanja sadržajno je usmjerena na novija saznanja i napretke u području genetike i molekularne biologije soje. Knjiga je podijeljena u četiri cjeline i sadrži 22 poglavlja. Prvi dio, Molekularna biologija i biotehnologija, usmjeren je na postignuća u...

BIOMETRIKA U ZOOTEHNICI

Autori: Gordana Kralik, Zoran Škrtić, Zlata Kralik

Sveučilišni udžbenik Biometrika u zootehnici, autora prof.dr.sc.dr.hc. Gordane Kralik, prof.dr.sc. Zorana Škrtića i doc.dr.sc. Zlate Kralik s Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku, sadrži sljedeća poglavlja: 1. Uvodno razmatranje, 2. Analiza uzorka, 3. Procjena parametara, 4. Testiranje...