Volume 18, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2012. » Volume 18, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 18, No. 1

ALOKACIJA RESURSA U PROGRAMU OPLEMENJIVANJA KUKURUZA ZA PRIRODNU OTPORNOST NA KUKURUZNU ZLATICU

Autori: I. Brkić, A. Brkić, Marija Ivezić, Tatjana Ledenčan, A. Jambrović, Z. Zdunić, J. Brkić, Emilija Raspudić, D. Šimić

Cilj ovoga rada bio je odrediti optimalnu alokaciju broja biljaka za uzorak po parcelici, kao i broj lokacija i godina potrebnih za procjenu genotipova kukuruza za oštećenje korijena, nastaloga zbog larvi kukuruzne zlatice (WCR), glavnoga štetnika na kukuruzu u Hrvatskoj, Europi i SAD-u...

Ključne riječi: oplemenjivanje, Diabrotica virgifera virgifera, kukuruz, prirodna otpornost, oštećenje korijena

PROCJENA FENOTIPSKIH I GENETSKIH KORELACIJA ZA SVOJSTVA KVALITETE U POPULACIJI PŠENICE

Autori: D. Novoselović, R. Šimek, K. Dvojković, G. Drezner

Cilj rada bio je dobiti informacije o fenotipskim i genetskim korelacijama za svojstva kvalitete pšenice u ranim generacijama. Za tu svrhu proveden je jednogodišnji poljski pokus s populacijom genotipova iz F7 generacije rekombiniranih inbred linija (n=143) iz kombinacije križanja...

Ključne riječi: pšenica, kvaliteta, fenotipske korelacije, genetske korelacije,

KORIŠTENJE METODA OBRNUTE GENETIKE U BILJNOJ GENOMICI

Autori: R. Šimek, D. Novoselović

Mutacije su izvor novih varijabilnosti. Razvojem novih tehnologija, dobivamo mogućnosti u oplemenjivanju bilja za točno određene karakteristike. Cilj ovoga rada je predstaviti metode obrnute genetike, naročito TILLING metodu, te njen potencijal za budući znanstveni rad i stvaranje novih...

Ključne riječi: TILLING, obrnuta genetika, DNA, oplemenjivanje bilja

DJELOTVORNOST ADHEZIVNIH SREDSTAVA U PREDSJETVENOJ BAKTERIZACIJI SJEMENA SOJE

Autori: Zlata Milaković, Gabriella Kanižai Šarić, I. Veselovac, I.J. Kalajžić

Učinkovitost predsjetvene bakterizacije sjemena soje može se poboljšati primjenom tvari koji povećavaju adheziju preparata na sjeme. Na taj se način osigurava veći inicijalni inokulum u tlu, što utječe na stvaranje većega broja i mase kvržica, što u konačnici rezultira i većim...

Ključne riječi: soja, bakterizacija, adhezivne tvari, nodulacija, prinos

POTAPANJE PRESADNICA KAO EKOLOŠKI I EKONOMSKI PRIHVATLJIVA METODA ZAŠTITE DUHANA OD ŽIČNJAKA

Autori: Renata Bažok, Helena Virić, D. Bertić

Uzgoj presadnica duhana u hidroponima, zabrana metilbromida te pojava sisteminih insekticida iz skupine neonikotinoida otvorile su nove mogućnosti u zaštiti duhana od štetnika. Pretpostavlja se da se potapanjem presadnica duhana u tiametoxam može postići učinkovita zaštita presađenih...

Ključne riječi: duhan, potapanje presadnica, tiametoxam, žičnjaci

PRIMJENA KEMIJSKIH MJERA U SUZBIJANJU KOROVA U ULJNOJ BUNDEVI (CUCURBITA PEPO L. VAR. OLEIFERA PIETSCH)

Autori: Z. Besek, Renata Baličević, Marija Ivezić, Emilija Raspudić, Marija Ravlić

Cilj istraživanja provedenog tijekom dvije godine (2002. i 2003.) na dva lokaliteta (Vranjevo i Poljanice) bio je utvrditi učinak herbicida na suzbijanje korova u usjevu uljne bundeve (Cucurbita pepo L. var. oleifera) te usporediti njihovu učinkovitost u odnosu na mehanike mjere suzbijanja...

Ključne riječi: Ključne riječi:uljna bundeva, korovi, herbicidi, koeficijent učinkovitosti

ANALIZA PONOVLJENIH MJERENJA ZA PROMJENU FOTOSINTETSKE UČINKOVITOSTI KOD VIŠNJE TIJEKOM VODNOGA DEFICITA

Autori: Marija Viljevac, K. Dugalić, H. Lepeduš, Ines Mihaljević, Zorica Jurković, Rezica Sudar, Vera Cesar, D. Šimić

Cilj je ovoga rada bilo istražiti promjene u fotosintetskoj učinkovitosti uporabljajui ANOVA-u ponovljenih mjerenja za indeks fotosintetske učinkovitosti (PI) dobivenoga JIP testom kao parametra vitalnosti biljaka sedam genotipova višnje (Prunus cerasus L.) tijekom 10 dana kontinuiranoga...

Ključne riječi: vodni deficit, JIP test, ANOVA ponovljenih mjerenja, višnja

UTJECAJ MHS GENETSKOGA STATUSA NERASTOVA NA PLODNOST KRMAČA I PROIZVODNA SVOJSTVA PRASADI

Autori: V. Margeta, Gordana Kralik, S. Vidić, Kristina Budimir

Cilj je istraživanja bio utvrditi utjecaj polimorfizma MHS gena na najznačajnija klaonička i proizvodna svojstva svinja. Za potrebe istraživanja korišteno je sjeme od 6 pietren nerastova različitoga MHS genetskoga statusa, kojim je osjemenjeno 120 krmača križanki velikoga jorkšira i...

Ključne riječi: svinje MHS gen, stres, proizvodna svojstva, klaonička svojstva

OBOGAĆIVANJE PERADARSKIH PROIZVODA FUNKCIONALNIM SASTOJCIMA

Autori: Gordana Kralik, Zlata Kralik, Manuela Grčević, Z. Škrtić

Primarna je uloga hrane osiguravanje hranjivih tvari dovoljnih za podmirivanje nutritivnih potreba. Međutim, unazad nekoliko godina sve je više znanstvenih dokaza koji potvrđuju pretpostavke da određena hrana ili sastojci hrane imaju pozitivan fiziološki i psihološki utjecaj na zdravlje...

Ključne riječi: peradarski proizvodi, funkcionalna hrana, selen, masne kiseline, karnozin

BIOSIGURNOSNE MJERE U INTENZIVNOME SVINJOGOJSTVU

Autori: B. Antunović, Laura Vargović, D. Cvrković, Katarina Kundih, R. Spajić, V. Sili, D. Hižman, Ž. Pavičić,M. Ostović

Današnja proizvodnja svinja zahtijeva držanje velikoga broja životinja maksimalne proizvodnosti na relativno malome prostoru. Njihova proizvodnost povezana je sa zdravljem i zdravstvenim statusom. Kako je sve veća težnja potrošača za smanjenjem upotrebe antibiotika u proizvodnji svinja...

Ključne riječi: intenzivna proizvodnja svinja; biosigurnost; kritine toke pri prijenosu patogena

AMBROZIJA (Ambrosia artemisiifolia L.) – AGRONOMSKI I JAVNO-ZDRAVSTVENI PROBLEM NA PODRUČJU BARANJE

Autori: Sanda Rašić

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) je izuzetno alergogena biljka, koja prouzrouje velike zdravstvene teškoće osobama osjetljivim na njenu pelud. Istovremeno, zbog svoje velike pokrovnosti, ta je invazivna korovna biljka problem i na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama. Temeljem...

Ključne riječi: ambrozija, Baranja, meteorološki čimbenici, koncentracija peludi, peludne alergije, suzbijanje ambrozije

FE-KLOROZA VINOVE LOZE NA PODUNAVSKOJ PODREGIJI

Autori: Mato Drenjanević

Karbonatna tla na lesu kao matičnome supstratu karakteriziraju područje vinogradarske podregije Podunavlje, smještene na krajnjem istoku Republike Hrvatske. Kloroze na tim tlima česta su pojava, a uglavnom se javljaju kao posljedica viška kalcija i magnezija i nedovoljne opskrbljenosti tla...

Ključne riječi: Fe-kloroza, vinova loza, željezo, kalij

SORTNA SPECIFIČNOST AKUMULACIJE KADMIJA, CINKA I ŽELJEZA U ZRNU OZIME PŠENICE (Triticum aestivum L.)

Autori: Andrijana Eđed

U radu je istraživana sortna specifičnost usvajanja, translokacije, distribucije i akumulacije Cd, Zn i Fe te interakcija navedenih elemenata u ozimoj pšenici. Ciljevi su istraživanja bili: (1.) ispitati postoji li genetska specifičnost genotipova ozime pšenice u pogledu akumulacije Cd, Zn...

Ključne riječi: kadmij, cink, željezo, pšenica, akumulacija, sortna specifičnost

INTERAKCIJE H2S I NO U PRIJENOSU SIGNALA U LISTOVIMA UROČNJAKA (Arabidopsis thaliana L.) I PAPRIKE (Capsicum annuum L.)

Autori: Miroslav Lisjak

U ovome je istraživanju provedena serija pokusa s više genotipova uročnjaka (Arabidopsis thaliana L.) i paprike (Capsicum annuum L.) u kontroliranim uvjetima klima komore, s ciljem utvrđivanja fiziološke uloge H2S u biljkama i njegovoga potencijalnoga djelovanja kao signalne komponente...

Ključne riječi: H2S, NO, ABA, stanini prijenos signala, pui, solni stres, antioksidativni odgovor, uročnjak, paprika

UTJECAJ KALPASTATIN (CAST) GENOTIPA NA KVALITATIVNA SVOJSTVA HIBRIDNIH SVINJA

Autori: Ivona Đurkin

Istraživanje je provedeno na 90 tovljenika (45 nazimica i 45 kastrata) križanaca PIC337xC23. Svinje su uzgojene u testnoj stanici „Kozarac“ i hranjene smjesama koje su sadržavale 13,58 MJ/ME i 17,36 % sirovih proteina u razdoblju do 30 kg žive mase; 13,26 MJ/ME i 16,05 % sirovih proteina u...

Ključne riječi: svinje, sastav trupa, kvaliteta mesa, CAST genotip

MARKETING AGROSUBJEKATA U INFORMATIČKOM OKRUŽENJU

Autori: Davorin Turkalj

U radu je metodički sagledana, primjenom kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja, trenutna razina upoznatosti i korištenja novih tehnologija u službi marketinga kod agrosubjekata u Republici Hrvatskoj. Rezultati i iznesene spoznaje daju osnovu za reagiranje u svrhu poboljšanja aktualne...

Ključne riječi: marketing, agrosubjekti, informacijsko komunikacijske tehnologije