Volume 17, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2011. » Volume 17, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 17, No. 1

PRINOS ZRNA I ULJA DVOLINIJSKIH I TROLINIJSKIH OS HIBRIDA SUNCOKRETA

Autori: A. Mijić, Aleksandra Sudarić, M. Krizmanić, T. Duvnjak, M. Bilandžić, Z. Zdunić, E. Ismić

Oplemenjivački rad na suncokretu u Poljoprivrednom institutu Osijek ima za cilj stvaranje hibrida suncokreta visokoga genetskoga potencijala za prinos zrna i ulja uz poboljšanje agronomskih svojstava. U ovome radu prezentirani su ostvareni prinosi zrna i ulja 30 novih (dvolinijski i trolinijski...

Ključne riječi: suncokret, prinos zrna, prinos ulja, dvolinijski hibridi, trolinijski hibridi

UTJECAJ NAVODNJAVANJA I GNOJIDBE DUŠIKOM NA SVOJSTVA SORATA SOJE (Glycine max (L.) Merr.)

Autori: M. Josipović, Aleksandra Sudarić, V. Kovačević, Monika Marković, H. Plavšić, I. Liović

Na području Osijeka tijekom dvije godine postavljeni su poljski pokusi. Cilj je rada bio utvrditi utjecaj navodnjavanja, gnojidbe dušikom (N) i kultivara soje na urod i neke komponente uroda. Varijante navodnjavanja bile su kontrola (A1); održavanje sadržaja vode u tlu od 60% do 100%...

Ključne riječi: soja, navodnjavanje, gnojidba dušikom, urod zrna, komponente uroda zrna

UTJECAJ TIPA TLA I GNOJIDBE DUŠIKOM NA PRINOS I KVALITETU KORIJENA ŠEĆERNE REPE

Autori: A. Kristek, Suzana Kristek, Manda Antunović, Ivana Varga, J. Katušić, Z. Besek

Tijekom 2009. i 2010. godine na dva tipa tla: lesiviranome pseudogleju (T-1) i eutričnome smeđem tlu (T-2), obavljeno je istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom na elemente prinosa šećerne repe. Dušik je dodavan u jesen, predsjetvenono na osnovi zaliha Nmin u tlu te u prihrani. Dobiveni...

Ključne riječi: šećerna repa, gnojidba dušikom, prinos korijena i šećera

RAZLIKOVANJE HRVATSKIH SORTI JEČMA SDS-POLIAKRILAMID ELEKTROFOREZOM U GRADIJENT GELU I ELEKTROFORETSKIM FOKUSIRANJEM HORDEINA EKSTRAHIRANIH IZ SUHOGA ZRNJA I ZELENOGA SLADA

Autori: I. Strelec, Elizabeta Has-Schön, Ljubinka Vitale

Ispitana je mogućnost primjene gel elektroforeze i izoelektričnoga fokusiranja hordeina za razlikovanje šest sorti ozimoga dvorednoga ječma (Angora, Sladoran, Rodnik, Rex, Martin, Barun). Hordeini ekstrahirani iz suhoga zrnja i zelenoga slada ječma razdvajani su pomoću SDS-poliakrilamid-gel...

Ključne riječi: razlikovanje sorti ječma, SDS-PAGE u gradijent gelu, hordeini, izoelektrično fokusiranje

FOTOSINTETSKA UČINKOVITOST U MLADOME STADIJU RAZVOJA I OPLEMENJIVANJE OZIMOGA JEČMA NA PRINOS ZRNA I NJEGOVU STABILNOST

Autori: J. Kovačević, Maja Kovačević, Vera Cesar, A. Lalić, H. Lepeduš, K. Dvojković, I. Abičić, Zorana Katanić, Jasenka Antunović, V. Kovačević

Istraživana je učinkovitost parametara fotosinteze (Fv/Fm, ET0/ABS i PIABS) mjerenih krajem busanja ozimoga ječma u stresnoj varijanti (sadržaj vode od 21,3% vol.) i kontrolnoj varijanti pokusa (30,4%) u odnosu na prinos zrna po vegetacijskoj posudi. Pokus je postavljen u vegetacijskim loncima...

Ključne riječi: kultivar ozimoga ječma, suša, stres, učinkovitost fotosinteze, urod zrna, indeks stabilnosti

FENOTIPSKA RAZNOLIKOST GERMPLAZME LUCERNE (MEDICAGO SATIVA L.)

Autori: Marijana Tucak, S. Popović, T. Čupić, Valentina Španić, Irena Jug

Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti fenotipsku raznolikost u kolekciji germplazme lucerne pomoću multivarijatne analize, utvrditi doprinos izabranih svojstava u ukupnoj raznolikosti i izabrati najzanimljivije grupe/ populacije za daljnji oplemenjivački rad. Tijekom dvogodišnjega razdoblja...

Ključne riječi: lucerna, populacije, fenotipska raznolikost, multivarijatna analiza, oplemenjivanje

UTJECAJ UVJETA UZGOJA NA PORAST I SPORULACIJU FUSARIUM VRSTA

Autori: Brankica Svitlica, Jasenka Ćosić, B. Šimić, Karolina Vrandečić, Ivana Bunjevac, Marina Božić

Porast i sporulaciju odabranih izolata Fusarium graminearum, Fusarium verticillioides i Fusarium subglutinans pratili smo tijekom 15 dana na sedam hranjivih podloga različite kiselosti i dva svjetlosna režima. Svi izolati formirali su najbujniji micelij i imali su najbrži porast na PDA podlozi i...

Ključne riječi: Fusarium vrsta, micelij, porast, sporulacija, hranjiva podloga, kiselost

UZROČNICI BIJELE HRĐE (Albuginaceae) NA KOROVIMA

Autori: Karolina Vrandečić, Draženka Jurković, Jasenka Ćosić, Jelena Poštić, Zorana Bijelić

Gljive iz porodice Albuginaceae utvrđene su diljem svijeta i uzrokuju bolesti poznate pod imenom bijela hrđa. U okviru projekta „Uloga korova u epidemiologiji bolesti okopavinskih kultura“ proučava se mikopopulacija korova, a cilj ovoga rada bio je proučiti Albugo vrste koje se javljaju na...

Ključne riječi: bijela hrđa, korovi, istočna Hrvatska

PRIKAZ DOMAĆIH I STRANIH KULTIVARA LUKA (Allium cepa L.) ZA POTENCIJAL PROIZVODNJE SJEMENA

Autori: A.K.M.A. Islam, Marin Sultana, Sabina Yeasmin, A.K.M.M. Islam

Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja potencijala sjemenske proizvodnje 19 domaćih i stranih kultivara luka. Analiza varijance pokazala je signifikantne razlike između genotipova za sva svojstva, osim postotka naklijavanja, broja cvjetova po štitastom cvatu i broja štitastog cvata po...

Ključne riječi: luk (Allium cepa L.), prinos sjemena, veličina lukovice, veličina sjemena, začinsko bilje

BIOAKTIVNOST 1,8-CINEOLA NA KUKULJICE KESTENJASTOGA BRAŠNARA TRIBOLIUM CASTANEUM (HERBST)

Autori: Anita Liška, Vlatka Rozman, Irma Kalinović, Andrijana Eđed, Slavica Mustač, Bojana Perhoč

Kestenjasti brašnar Tribolium castaneum (Herbst), je značajan štetnik uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. Cilj rada je ispitati fumigantnu učinkovitost 1,8-cineola na kukuljice T. castaneum. Izolat je testiran u 6 doza; u dva tretmana (fumigacija bez zrna i sa zrnom pšenice) s...

Ključne riječi: botanički insekticid, 1,8-cineol, Tribolium castaneum, stadij kukuljice, fumigacija

ANALIZA POGODNOSTI ZEMLJIŠNIH RESURSA ISTOČNE HRVATSKE FUNKCIJSKIM MODELOM

Autori: V. Vukadinović, Blaženka Bertić, B. Đurđević, Vesna Vukadinović, Irena Jug (1), Ž. Kraljičak

Na području istočne Hrvatske analizirano je ukupno 17.405 uzoraka tla (2003.-2009. god.). Cilj ovoga rada je procjena pogodnosti zemljišta za usjeve, tj. kvantitativno opisati kakvoću određenoga tla i prikazati nedostatke unutar jednoga sustava korištenja tla. U radu je opisan matematički...

Ključne riječi: kompjuterski model, kriging, procjena pogodnosti tla za usjeve

UTJECAJ DODATKA KUKURUZA SJENAŽI LUCERNE NA HRANJIVOST OBROKA U HRANIDBI KASTRIRANIH OVNOVA

Autori: Marina Vranić, M. Knežević, K. Bošnjak, G. Perčulija, J. Leto, H. Kutnjak, Martina Horg

Cilj rada bio je utvrditi utjecaj dodatka zrna kukuruza (ZK) (5 ili 10 g d-1 kg-1 tjelesne mase) sjenaži lucerne (SL) na ad libitum konzumaciju obroka i vode te i in vivo probavljivost suhe tvari (ST) u hranidbi kastriranih ovnova. SL i ZK su sadržavali 534,7 i 915,1g ST kg-1 svježeg uzorka...

Ključne riječi: sjenaža lucerne, kukuruz, suha tvar, ad libitum konzumacija, in vivo probavljivost

HEMATOLOŠKI PARAMETRI U TOVU NIGERIJSKIH DOMA]IH PILIĆA HRANJENIH RAZLIČITIM UDJELIMA POGAČE PALMINOGA SJEMENA

Autori: K.D. Afolabi, A.O. Akinsoyinu , A.R.O. Abdullah , R. Olajide, S.B. Akinleye

U ovome radu istraživan je utjecaj hranidbe različitim količinama pogače palminoga sjemena na hematološke parametre u tovu nigerijskih domaćih pilića. Šezdeset pilića u dobi od 9 tjedana nasumce je raspodijeljeno u 5 hranidbenih skupina po četiri pileta u tri ponavljanja. Sastavljeno je...

Ključne riječi: hematološki parametri, domaći pilići, pogača palminoga sjemena

UNAPREĐENJE TEHNIKE APLIKACIJE PESTICIDA

Autori: Đuro Banaj, Vjekoslav Tadić, Željka Banaj, Petar Lukač

Sveučilišni udžbenik Unapređenje tehnike aplikacije pesticida plod je višegodišnjega teorijskoga modeliranja, praktičnoga ispitivanja i sakupljanja podataka koji se odnose na tehničke sustave u zaštiti bilja i njeno okruženje u užem smislu. U ovome prvome izdanju uglavnom su obuhvaćena...

Ključne riječi: Sveučilišni udžbenik

INSEKTICIDNA TOKSIČNOST 1,8-CINEOLA, KAMFORA I EUGENOLA NA TRIBOLIUM CASTANEUM (HERBST)

Autori: Anita Liška

Testirana je kontaktna i fumigantna učinkovitost (u laboratorijskim uvjetima), 1,8-cineola, eugenola i kamfora na imago, ličinke i kukuljice kestenjastoga brašnara Tribolium castaneum (Herbst), i njihov utjecaj na potomstvo. Kontaktnom aplikacijom ostvareni su pozitivni rezultati za sve tri...

Ključne riječi: 1,8-cineol; kamfor; eugenol; Tribolium castaneum; imago; ličinka; kukuljica; potomstvo

GENETSKA RAZLIČITOST GERMPLAZME OZIME KRUŠNE PŠENICE (Triticum aestivum L. ssp. vulgare)

Autori: Sonja Petrović

Ispitana je genetska različitost na temelju agronomskih podataka, morfoloških svojstava i molekularnih podataka. Ciljevi istraživanja bili su: 1. procijeniti različitost germplazme pšenice pomoću agronomsko- morfoloških svojstava i molekularnih markera, 2. istražiti postojanje genetske...

Ključne riječi: pšenica, genetska različitost, agronomska svojstva, morfološka svojstva, SSR, AFLP