Volume 16, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2010. » Volume 16, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 16, No. 1

POJAVA PHOMOPSIS SP. NA ACHILLEA MILLEFOLIUM

Autori: Karolina Vrandečić, Draženka Jurković, L. Riccioni, Jasenka Ćosić, Jelena Poštić

Phomopsis sp. izolirali smo s biljaka A. millefolium na kojima nije bilo vidljivih simptoma zaraze, kao i s biljaka sa simptomima tipičnima za Phomopsis vrste. Biljke su prikupljene tijekom tri godine (2004.-2006. godine) u jesen i proljeće na lokacijama (Kneževi Vinogradi, Osijek, Brođanci i...

Ključne riječi: Achillea millefolium, Diaporthe/Phomopsis, identifikacija

UTJECAJ DUŠIČNE GNOJIDBE NA KEMIJSKI SASTAV GROŽĐA KULTIVARA CHARDONNAY, GRAŠEVINA I RIZLING RAJNSKI

Autori: M. Karoglan, M. Mihaljević, Luna Maslov, Mirela Osrečak, Ana Jeromel, B. Kozina, R. Petrić

Dušična gnojidba jedan je od uobičajenih agrotehničkih postupaka u vinogradarskoj proizvodnji, čime se može utjecati na povećanje vegetativne mase vinove loze i prinosa grožđa, ali i na dinamiku dozrijevanja, vezanu, prvenstveno, uz razlike u koncentracijama šećera, ukupne kiselosti i...

Ključne riječi: dušična gnojidba, šećer, ukupna kiselost, jabučna, vinska, limunska kiselina, Chardonnay, Graševina, Rizling rajnski

DESIKACIJA U REDOVNOJ I POSTRNOJ SJETVI SUNCOKRETA

Autori: I. Liović, J. Martinović, M. Bilandžić, M. Krizmanić, A. Mijić, B. Šimić

Sa svrhom utvrđivanja učinka desikacije na vlagu i urod sjemena te nečistoće, sadržaj ulja i cijenu suncokreta, u redovnoj i postrnoj sjetvi (poslije kamilice i ozimoga ječma), 2008. i 2009. godine postavljeni su poljski pokusi na površinama poduzeća Bioagrar d.o.o. Ivanovci (Valpovo). U...

Ključne riječi: suncokret, desikacija, Reglone forte, Harvade 25F, rok sjetve, cijena suncokreta

ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST I POJAVA VRŠNE TRULEŽI PLODA PAPRIKE POD UTJECAJEM BIOSTIMULATORA I HIBRIDA

Autori: Nada Parađiković, T. Vinković, Ivana Vinković-Vrček, Tihana Teklić, Ružica Lončarić, Renata Baličević

U ovom je istraživanju praćena antioksidativna aktivnost ploda paprike, ukupan i komercijalni prinos, broj nekomercijalnih plodova te pojava vršne truleži ploda pod utjecajem tretmana s biostimulatorima i hibrida. Statistički značajno najveća (P≤0,01) antioksidativna aktivnost, određena...

Ključne riječi: antioksidativni status, biostimulatori, paprika, prinos, vršna trulež ploda

FENOTIPSKA VARIJABILNOST OPLEMENJIVA^KIH POPULACIJA LUCERNE

Autori: Marijana Tucak, T. Čupić, S. Popović

Cilj je istraživanja bio procijeniti varijabilnost 10 fenotipskih svojstava unutar i između 21 oplemenjivačke populacije lucerne te izabrati najzanimljivije populacije, s obzirom na visoke vrijednosti značajnih agronomskih svojstava, u svrhu razvoja novih sintetičkih kultivara. Istraživanje...

Ključne riječi: lucerna, oplemenjivačka populacija, fenotipska svojstva, varijabilnost

ALELNA VARIJABILNOST HRVATSKIH KULTIVARA PŠENICE NA MIKROSATELITNOM LOKUSU XGWM261

Autori: K. Dvojković, Z. Šatović, G. Drezner, D.J. Somers, A. Lalić, D. Novoselović, Daniela Horvat, Sonja Marić, H. Šarčević

Visina biljke pšenice važno je kvantitativno svojstvo kontrolirano s više gena jakog učinka. Međutim, u oplemenjivanju pšenice u svijetu, najčešće se koristi samo nekoliko takvih gena. U agroklimatskim uvjetima jugoistoka Europe posebno je važan gen Rht8 (Reduced Height Gene)...

Ključne riječi: pšenica, Rht8, alelna varijabilnost, lokus Xgwm261

USPOREDBA AL I OLSEN PRISTUPAČNOGA FOSFORA U KARBONATNIM TLIMA HRVATSKE

Autori: Brigita Popović, Miranda Šeput, Z. Lončarić, Milena Andrišić, D. Rašić, K. Karalić

Cilj ovoga rada bio je usporediti količine fosfora iz uzoraka tla različitim ekstraktivnim otopinama, otopinom natrij bikarbonata (Olsen P) i amonij laktata (AL P ) u karbonatnim tlima Hrvatske te razviti model za predviđanje količine AL P na temelju dostupnih podataka o tlu. Uzorci su...

Ključne riječi: AL P, Olsen P, fosfor, karbonatno tlo, model

UPOTREBA VODOOSJETLJIVIH PAPIRI]A ZA PROCJENU POKRIVENOSTI LISNE POVR[INE U VO]NJAKU JABUKE

Autori: Đ. Banaj, V. Tadić, Jasmina Lukinac, D. Horvat

U radu su prikazani rezultati istraživanja tri raspršivača pri radu u voćnjaku jabuke tijekom listopada 2008. Prilikom usporedbe korištena je čista voda uz primjenu metode vodoosjetljivih papirića (VOP). Širina redova u nasadu iznosila je 3,5 m, uz prosječnu širinu krošnje od 1,6 m, i...

Ključne riječi: raspršivač, vodoosjetljivi papirići, zračna struja, voćnjak jabuke, brzina zraka

ANTIOKSIDATIVNI ODGOVOR U LISTU JAGODA (Fragaria x ananassa Duch) NA TRETMANE BIOSTIMULATORIMA UZ REDUCIRANU GNOJIDBU DUŠIKOM I KALIJEM

Autori: Marija Špoljarević, Ivna Štolfa, M. Lisjak, A. Stanisavljević, T. Vinković, D. Agić, Nada Parađiković, Tihana Teklić, Meri Engler, Katica Klešić

Sorta jagoda Elsanta uzgajana je u tresetnom supstratu u plasteniku. Puna doza i 50% smanjena doza dušika i kalija primjenjene su tijekom proljetnoga plodonošenja, uz primjenu biostimulatora Viva®, Megafol® i njihove kombinacije. Specifične aktivnosti gvajakol peroksidaze (GPXs; EC 1.11.1.7)...

Ključne riječi: antioksidativna aktivnost, askorbat peroksidaza, biostimulatori, katalaza, gnojidba, Fragaria x ananassa Duch, glutation reduktaza, gvajakol peroksidaza, list, jagoda

VAŽNOST POZNAVANJA KRITIČNOGA RAZDOBLJA ZAKOROVLJENOSTI POLJOPRIVREDNIH KULTURA

Autori: Marijana Ivanek-Martinčić, Z. Ostojić, Klara Barić, M. Goršić

Prošlo je više od 40 godina od kada je u strategiju suzbijanja korova uveden konceptkritičnoga razdoblja zakorovljenosti. Taj koncept polazi od pretpostavke da korov nije jednako štetan tijekom cijeloga razdoblja razvoja kulture, odnosno da u razvoju poljoprivredne kulture postoji razdoblje u...

Ključne riječi: kritično razdoblje zakorovljenosti, suzbijanje korova

SADRŽAJ NUTRIENATA I NUTRICINA – KARNOZINA U TAMNOME MESU PILIĆA

Autori: Gordana Kralik, Helga Medić, Nives Marušić, Zlata Gajčević-Kralik, Z. Kičeec

Cilj rada bio je utvrditi sadržaj nutrienata i koncentraciju karnozina u mesu zabataka (tamno meso) pilića provenijencije Ross 308, s obzirom na spol. Količina karnozinaodređena je pomoću HPLC uređaja. Mišićno tkivo zabataka kod ženskih pilića sadrži 339,28±68,17 μg/g karnozina, dok...

Ključne riječi: pilići, tamno meso, nutrijenti, karnozin

USPOREDBA PROIZVODNJE BIOPLINA IZMEU GNOJA NESILICA I BROJLERA

Autori: S. Kukić, B. Bračun, D. Kralik, R.T.Burns, S. Rupčić, Daria Jovičić

Bioplinski pogoni koji prerađuju sirovine iz poljoprivrede, poput izmeta peradi, predstavljaju jednu od najvažnijih primjena anaerobne fermentacije. Samo u azijskim zemljama, osobito u Kini, Indiji, Nepalu i Vijetnamu, postoji nekoliko milijuna vrlo jednostavnih, malih bioplinskih reaktora koji...

Ključne riječi: izmet nesilica, brojlerski stajnjak, količina bioplina

PERADARSTVO, BIOLOŠKI I ZOOTEHNIČKI PRINCIPI

Autori: Gordana Kralik, Elizabeta Has-Schön, D. Kralik, Marcela Šperanda

Sveučilišni udžbenik Peradarstvo - biolo{ki i zootehnički principi temelji se na suvremenim spoznajama iz selekcije, uzgoja, hranidbe i tehnologije proizvodnje pri intenzivnom iskorištavanju pojedinih kategorija kokoši, pura, gusaka i pataka. Posebno su prikazani pokazatelji kvalitete mesa...

BOLESTI CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA

Autori: Draženka Jurković, Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić

Sveučilišni udžbenik Bolesti cvije}a i ukrasnog bilja upoznaje studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih studija, ali i sve koji se bave proizvodnjom cvijeća i ukrasnog bilja, s najznačajnijim uzročnicima bolesti. Cvjećarstvo je kao grana biljne proizvodnje vrlo...

ANALIZA RASTA I PROCJENA BIOLOŠKOGA MAKSIMUMA U SVINJA

Autori: Dragutin Vincek, dipl.inž.

Cilj ovog istraživanja bio je odrediti matematički model koji se može koristiti u opisivanju rasta domaćih životinja u cilju predviđanja optimalnoga vremena klanja, s obzirom na težinu i razvoj dijelova tijela ili tkiva, te procjena biološkoga maksimuma. Istraživanje je provedeno na 60...

Ključne riječi: asimetrična S-funkcija, svinje, rast, predviđanje, tjelesna masa, mišićno i masno tkivo, kosti

UTVRĐIVANJE POTREBE U KALCIZACIJI I UTJECAJ KALCIZACIJE NA STATUS HRANIVA U TLU

Autori: Krunoslav Karalić, dipl.inž.

Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja utje caja kalcizacije, mineralne i organske gnojidbe na kemijska svojstva i pristupačnost hraniva u tlu te na prinos i koncentraciju hraniva u lucerni. Rezultati pokusa osnova su za kreiranje regresijskoga modela za utvrđivanje utjecaja kalcizacije...

Ključne riječi: kalcizacija, gnojidba, kiselost tla, pristupačnost hraniva, lucerna

USPOREDBA METODA ZA ODREĐIVANJE PRISTUPAČNOSTI FOSFORA U TLU

Autori: Brigita Popović, dipl.inž.

Analiza biljkama pristupačnoga fosfora obavezna je agrokemijska analiza tla za procjenu plodnosti i preporuku gnojidbe, a u RH u upotrebi je najčešće AL metoda (ekstrakcija tla s amonij-laktat otopinom uz pH 3,75). Analiza AL metodom ekstrahiranog fosfora u nekim tlima (posebice karbonatnim...

Ključne riječi: fosfor, pH, modeli