Volume 15, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2009. » Volume 15, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 15, No. 2

KONVERZIJA ORGANSKOG GNOJA U BIOPLIN

Autori: D. Brdarić, D. Kralik, S. Kukić, R. Spajić, G. Tunjić

Jedno od obećavajućih alternativnih energetskih rješenja je proizvodnja bioplina anaerobnom razgradnjom organskog otpada, naročito iskorištenjem organskog gnoja kod uzgoja životinja, te drugih ostataka iz poljoprivredne proizvodnje. Prema podacima o stočarskoj proizvodnji u vremenu od 2005...

Ključne riječi: stočarska proizvodnja, bioplin, goveđa gnojovka, svinjska gnojovka

SVOJSTVA AUTOHTONIH POPULACIJA RAŠTIKE (BRASSICA OLERACEA L. VAR. ACEPHALA) HRVATSKOG PRIOBALJA

Autori: Kristina Batelja, Smiljana Goreta Ban, Katja Žanić, B. Miloš, G. Dumičić, Z. Matotan

Zbog visoke nutricionističke vrijednosti raštike ponovno se javio interes potrošača za njezinu upotrebu. Sjeme 15 autohtonih populacija raštike prikupljeno je na području Istre, južnog priobalja te unutrašnjosti Dalmacije. Cilj je bio utvrditi morfološku raznolikost populacija praćenjem...

Ključne riječi: lisnati kelj, morfološka obilježja, prinos

ODNOSI MEĐU ŠEST MIKROELEMENATA U ZRNU PROCIJENJENIH U POPULACIJI KUKURUZA

Autori: D. Šimić, Z. Zdunić, A. Jambrović, T. Ledenčan, I. Brkić, V. Duvnjak, V. Kovačević

Iako mikroelementi imaju važnu fiziološku ulogu kod životinja i ljudi, malo je objavljenih radova o odnosima među njima u zrnu žitarica. Cilj ovoga rada je bio odrediti odnose među koncentracijama bora (B), bakra (Cu), željeza (Fe), mangana (Mn), molibdena (Mo) i cinka (Zn) izmjerenih...

Ključne riječi: zrno, kukuruz, mikrohraniva, analiza glavnih komponenata

PRINOSI I KONCENTRACIJE Mn I Zn U ZRNU SAMOOPLODNIH LINIJA I HIBRIDA KUKURUZA

Autori: Mirta Rastija, D. Rastija, D. Šimić, I. Mihaljević

Veći sadržaj mikroelemenata u zrnu odnosno sjemenu, uz poboljšanu nutritivnu vrijednost, omogućio bi i bolju produktivnost biljaka na tlima s izraženim nedostatkom određenih mikroelemenata. Cilj istraživanja je bio utvrditi učinak genotipa i agroekoloških činitelja na prinos zrna i...

Ključne riječi: kukuruz, samooplodne linije, hibridi, Mn, Zn, zrno

HETEROZIS I HETEROBELTIOZIS ZA KOMPONENTE URODA ZRNA SOJE

Autori: Aleksandra Sudarić, Marija Vratarić, Mirna Volenik, Maja Matoša, V. Duvnjak

Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti heterozis i heterobeltiozis za četiri komponente uroda zrna soje te usporediti vrijednosti svojstava F1 hibrida sa roditeljima. Ispitivano je 29 genotipova: 11 roditeljskih i 18 F1 hibrida. Pozitivni heterozis i heterobeltiozis procijenjen je za broj...

Ključne riječi: soja, heterozis, heterobeltiozis, komponente uroda zrna, oplemenjivanje

RAZINE LIPIDNE PEROKSIDACIJE U DIJELOVIMA SJEMENA SOJE (Glycine max (L.) Merr.) KAO POSLJEDICA STRESA PRI USVAJANJU VODE

Autori: M. Lisjak, I. D. Wilson, L. Civale, J.T. Hancock, Tihana Teklić

Intenzivne oborine i intenzivno usvajanje vode suhoga sjemena nakon sjetve u polju mogu rezultirati takozvanim imbibicijskim oštećenjem sjemena. U ovom istraživanju analiziran je intenzitet lipidne peroksidacije u sjemenjači, klici i kotiledonima sjemena tri sorte soje (Podravka 95, Tisa i...

Ključne riječi: Glycine max (L.) Merr., imbibicijsko oštećenje, lipidna peroksidacija, vigor sjemena, soja, sorta, TBARS

KOMPJUTORSKI MODEL OCJENJIVANJA KVALITETE ORGANSKIH GNOJIVA

Autori: Z. Lončarić, Marija Vukobratović, P. Ragalyi, T. Filep, Brigita Popović, K. Karalić, Ž. Vukobratović

Ocjena kvalitete organskih gnojiva (stajska gnojiva, komposti) i supstrata treba sadržavati dovoljno informacija da omogući izbor optimalne upotrebe s proizvodnog i ekološkog aspekta. Cilj je ovoga rada prikaz osnovne strukture modela za determinaciju indeksa ocjenjivanja kvalitete organskih...

Ključne riječi: kvaliteta komposta, stajska gnojiva, fertilizacijski indeks, ekološki indeks, indeks supstrata, salata

UTJECAJ INOKULATA MLIJEČNO KISELIH BAKTERIJA NA FERMENTACIJU I AEROBNU STABILNOST SILAŽA SUNCOKRETA

Autori: Fisun Koc, M. Levent Ozduven, L. Coskuntuna, C. Polat

Ovo istraživanje imalo je za cilj odrediti utjecaj inokulata mliječno kiselih bakterija na fermentaciju i aerobnu stabilnost silaža suncokreta. Žetva suncokreta obavljena je u mliječnoj zriobi. Inokulat-1174 (PioneerR, USA) koristio se kao homofermentativni inokulat mliječno kiselih...

Ključne riječi: homofermentativni inokulat mliječno kiselih bakterija, fermentacija, aerobna stabilnost, silaža suncokreta

PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE ODNOSA POLIMORFIZAMA NA CAST GENU I KVALITETE SVINJSKOG MESA

Autori: Ivona Đurkin, V. Margeta, Polona Margeta, Gordana Kralik, G. Kušec

Istraživanje je provedeno na 29 križanaca velikog jorkšira i njemačkog landrasa nasumično odabranih na liniji klanja u cilju utvrđivanja veze između polimorfizama na kalpastatin genu (CAST) i svojstava kvalitete mesa. Svinje su zaklane pri 130-150 kg tjelesne mase, kada su izuzeti uzorci...

Ključne riječi: CAST gen, polimorfizam, svinje, svojstva kvalitete mesa

ENTOMOLOGIJA – KUKCI I OSTALI ŠTETNICI U RATARSTVU

Autori: Marija Ivezić

Sveučilišni udžbenik Entomologija – Kukci i ostali štetnici u ratarstvu opisuje najvažnije štetnike ratarskih kultura, što je potkrijepljeno mnogim fotografijama. Udžbenik obuhvaća 15 poglavlja. U uvodnom dijelu istaknut je značaj entomologije i zaštite bilja u intenzivnoj biljnoj...

LUCERNA

Autori: M. Stjepanović, R. Zimmer, Marijana Tucak, Gordana Bukvić, S. Popović, Z. Štafa

Sveučilišni udžbenik Lucerna sadrži sljedeća poglavlja: Iz recenzije, Predgovor, Podrijetlo i rasprostranjenost lucerne, Gospodarska vrijednost lucerne, Biološka svojstva i oplemenjivanje lucerne, Morfološka svojstva lucerne, Rast i razvitak lucerne, Ekološki uvjeti uspijevanja, Agrotehnika...

LUCERNA

SVINJOGOJSTVO - BIOLOŠKI I ZOOTEHNIČKI PRINCIPI

Autori: Gordana Kralik, G. Kušec, D. Kralik, V. Margeta

Sveučilišni udžbenik Svinjogojstvo — Biološki i zootehnički principi na poseban i originalan način upoznaje studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih studija, ali i zainteresirane proizvođače svinja, s mnogobrojnim aspektima kompleksne tematike koju obrađuje...

STOČARSTVO U TROPSKIM I SUPTROPSKIM UVJETIMA

Autori: I. Knežević, P. Mijić, Z. Antunović, Mirjana Baban

Sveučilišni udžbenik Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima sadrži sljedeća poglavlja: Opći dio, Goveda i deve, Ovce i koze, Konji, magarci, mule i mazge, Kazalo pojmova i Dodatak s fotografijama domaćih životinja u tropima i suptropima. Udžbenik je namijenjen studentima...

PROGNOZA POJAVE KUKURUZNE ZLATICE (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) NA PODRUČJU ISTOČNE SLAVONIJE

Autori: Dražen Džoić

Kukuruz (Zea mays L.) je jedna od najznačajnijih i najraširenijih ratarskih kultura kod nas i u svijetu. Podložan je napadu mnogih štetočinja, a jedna od njih je i kukuruzna zlatica. Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) je ekonomski značajni štetnik kukuruza, a posebno...

Ključne riječi: kukuruzna zlatica, prognoza pojave, dnevne energetske jedinice

FAUNA CVRČAKA KAO VEKTORI FITOPLAZME VINOVE LOZE NA PODRUČJU ISTRE

Autori: Đanfranko Pribetić

U uzgoju loze fauna cvrčaka predstavlja značajnu skupinu insekata. Od vektora fitoplazmi loze značajni su insekti koji se hrane iz floemskog tkiva biljaka kao što su cikade iz porodica: Cicadelidae, Coccidae, Fulgoridae i Psyilloidaea, a fitoplazme prenose na perzistentan način. Tijekom 2005...

Ključne riječi: fauna cikada, fitoplazme, PCR

MODEL SUSTAVA ZA POTPORU PRI UZGOJU JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus, L.) U SLOBODNOJ PRIRODI

Autori: Dražen Degmečić

Cilj doktorskoga rada je ustrojiti sustave potpore koji bi riješili nadzor i kontrolu planova gospodarenja, osigurali potrajnost kvalitetnoga proizvoda i stvorili pretpostavke za stabilnost prihoda. Istraživanje je obavljano tijekom pet lovnih sezona (2004./2005. do 2008./2009.) u državnome...

Ključne riječi: jelen, dobni razredi, gospodarenje, potpora, selekcijski parametri