Volume 15, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2009. » Volume 15, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 15, No. 1

UTJECAJ HRANJIVE PODLOGE NA FORMIRANJE PLODIŠTA IZOLATA Diaporthe helianthi (Phomopsis helianthi) Munt.-Cvet.

Autori: Karolina Vrandečić, Draženka Jurković, Jasenka Ćosić

Izolate Diaporthe helianthi uzgajali smo na različitim supstratima (vodeni agar uz dodatak tkiva različitih biljnih vrsta, krumpir dekstrozni agar, maltz agar i podloga s dodatkom soka rajčice) kako bismo ispitali utjecaj supstrata na razvoj reproduktivnih struktura. Izolati se razlikuju prema...

Ključne riječi: Diaporthe helianthi, produkcija reproduktivnih struktura

SADRŽAJ BJELANČEVINA I UROD ZRNA KOD OZIMOG JEČMA S OBZIROM NA SINERGIJU GENOTIPA I OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autori: A. Lalić, Gordana Šimić, J. Kovačević, D. Novoselović, I. Abičić, V. Duvnjak, Lidija Lenart

U četverogodišnjim pokusima s 14 sorti ječma na lokalitetima u Tovarniku, Novoj Gradiški, Požegi i Osijeku istraživan je interakcijski učinak sorta*okolina AMMI1 i AMMI2 modelom za urod zrna i količinu bjelančevina u zrnu. Analizom varijance procijenjeni su značajni učinci godine...

Ključne riječi: ozimi ječam, sorta, urod zrna, količina bjelančevina, GEI

FIZIKALNO-KEMIJSKE KARAKTERISTIKE PJENUŠAVOGA VINA CV. PINOT SIVI PROIZVEDENOGA SEKUNDARNOM ALKOHOLNOM FERMENTACIJOM U BOCI

Autori: G. Zdunić, Irena Budić-Leto, I. Pezo

U ovome radu prikazane su osnovne vinogradarske i enološke karakteristike cv. Pinot sivi iz vinogorja Imotski. Proces proizvodnje pjenušavoga vina proveden je prema konvencionalnoj metodi sekundarne alkoholne fermentacije u boci. Stupanj zrelosti grožđa u trenutku berbe bio je niži u odnosu na...

Ključne riječi: pjenušavo vino, sekundarna alkoholna fermentacija, hlapljive komponente, Pinot sivi

KLIJANJE SJEMENA CRVENE DJETELINE (cv. VIOLA) U ZAVISNOSTI O pH VRIJEDNOSTI VODENE OTOPINE I STAROSTI SJEMENA

Autori: Gordana Bukvić, Sonja Grljušić, Ana Josipović, Željka Greger, Marija Marijanović, Ljubica Bilušić

Utjecaj različitih pH vrijednosti vodene otopine (4, 5, 6 i 7) na energiju klijanja, klijanje, dužinu korijena, hipokotila i ukupnu dužinu klijanaca crvene djeteline istraživan je kod kultivara Viola skladištenoga 3 i 5 godina. Prosječna dužina klijanaca i hipokotila bila je najveća na pH...

Ključne riječi: crvena djetelina, pH, starost sjemena

UTJECAJ KALCIZACIJE NA PRINOS SIJENA LUCERNE

Autori: S. Popović, Marijana Tucak, T. Čupić, V. Kovačević

Lucerna je najznačajnija krmna leguminoza na oranicama u Republici Hrvatskoj (zasijana je na oko 45000 ha – stanje 2003.). U jesen 2004. godine postavljen je poljski pokus s četiri doze (0, 10, 20, 30 i 40 tha-1) vapna (Agrovapno MgO: 56% CaO and 40% MgO). Pokus je postavljen po shemi...

Ključne riječi: lucerna, vapno, prinos sijena, kalcizacija, sorta Osječanka 88

OPTIMALNA VELIČINA UZORKA PRI ISPITIVANJU KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA OZIME PŠENICE

Autori: Andrijana Eđed, D. Horvat, Z. Lončarić

Prilikom planiranja pokusa važno je pravilno odrediti potrebnu veličinu uzorka, kako bi statistička analiza dobivenih podataka dala što preciznije rezultate. U radu su procijenjene optimalne veličine uzorka za ispitivanje kvantitativnih svojstava ozime pšenice (visina biljke, dužina klasa...

Ključne riječi: optimalna veličina uzorka, snaga testa, komponente prinosa, ozima pšenica.

UTJECAJ TAQI POLIMORFIZMA U MELANOKORTINSKOME RECEPTORU (MC4R) NA KLAONIČKA SVOJSTVA SVINJA

Autori: V. Margeta, Laura Vargović, Gordana Kralik, G. Kušec

Cilj ovog istraživanja bilo je utvrditi kako polimorfizam MC4R gena utječe na klaonička svojstva. Ispitivanje je provedeno na 60 križanaca pasmina veliki jorkšir i njemački landras na strani majke i duroka na strani oca. Prema ispitivanjima utvrđeno je da polimorfizam MC4R gena utječe na...

Ključne riječi: MC4R, klaonička svojstva, missense mutacija

PROCES ODLUČIVANJA U POLJOPRIVREDI U RIZIKU I NEIZVJESNOSTI: SLUČAJ ULJARICE

Autori: Karmen Pažek, Č. Rozman

Kod odlučivanja u riziku i neizvjesnosti, poljoprivrednik bira između alternativa. Nema informacija o vjerojatnosti pojedinih informacija. U ovom radu predstavljamo primjer odlučivanja u riziku i neizvjesnosti aplikacijom klasičnih metoda, kao što su Waldov, Hurwiczov, Maximax, Savageov i...

Ključne riječi: rizik, neizvjesnost, Waldov, Hurwiczov, Maximax, Savageov i Laplaceov kriterij, proces odlučivanja, poljoprivreda

VRIJEDNOST NASADA ŠLJIVE TEMELJEM METODA REALNIH OPCIJA

Autori: L. Hadelan, M. Njavro, V. Par

Cilj rada je naglasiti suvremene metode analize vrijednosti projekata temeljene na evaluaciji prilika i mogućnosti nastalih tijekom odvijanja projekta. Tradicionalne metode vrednovanja investicija nisu dovoljne za evaluaciju opcija i kvantificiranje fleksibilnosti menadžmenta, zbog čega je...

Ključne riječi: realne opcije, šljiva, šljivovica