Volume 14, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2008. » Volume 14, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 14, No. 1

PARAZITNA MIKOPOPULACIJA ZRNA SOJE

Autori: Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić, Draženka Jurković, I. Ereš, Jelena Poštić

Pojava bolesti na soji može utjecati na kvalitetu i količinu uroda. Različite vrste saprofitnih i parazitnih gljiva mogu se izolirati sa stabljika, mahuna i sjemena soje. Cilj ovih istraživanja bio je ocijeniti pojavu značajnijih bolesti na naturalnom zrnu soje tijekom 4 godine (2004.-2007.)...

Ključne riječi: soja, mikoflora, saprofti, paraziti

UTJECAJ pH I TEMPERATURE NA ENERGIJU KLIJANJA, KLIJAVOST, DUŽINU KORIJENA I HIPOKOTILA KLIJANACA RAZLIČITIH KULTIVARA LUCERNE (Medicago sativa L.)

Autori: Gordana Bukvić, Sonja Grljušić, Vlatka Rozman, Anita Liška, I. Lović

Istraživanja su provedena u klima komori na temperaturama 10 i 20oC i pH razinama 4,00 i 6,00 sa sjemenom domaćih kultivara lucerne Slavonka, Stela i Vuka, metodom rolanoga filter papira. Istraživana su svojstva energije klijanja i klijavosti sjemena te dužina korijena i hipokotila klijanaca...

Ključne riječi: lucerna, kultivar, klijavost, pH, temperatura

PRODUKCIJA NADZEMNE BIOMASE KULTIVARA BIJELE DJETELINE NA RAZLIČITIM TLIMA I SUPSTRATU

Autori: Gordana Bukvić, Sonja Grljušić, K. Karalić, Sandra Nikolić, Aleta Bukvić

Produkcija nadzemne biomase tri kultivara bijele djeteline različitoga podrijetla (Jura, Regal i Rivendel ) ispitivana je na dva tla s pH vrijednostima 5,61 i 6,27 te supstratu s pH 7,56. Kod biljaka starih 30 dana utvrđena je ukupna nadzemna biomasa, masa listova i stolona, omjer list/stolona te...

Ključne riječi: bijela djetelina, tlo, prinos, list, stolona

PROMJENE U ČVRSTOĆI I DRUGIM KARAKTERISTIKAMA TRIFOLIUM RESUPINATUM VAR. TYPICUM FIORI ET PAOL. (FABACEAE) SJEMENA USKLADIŠTENOM U NEKONTROLIRANIM UVJETIMA

Autori: Ali Servet Tekeli, Ertan Ates

Ovo se istraživanje provodilo u Laboratoriju Zavoda za analize poljskih usjeva na Poljoprivrednom fakultetu, Namik Kemal Sveučilišta u Tekirdagu, Turska. Pokusi s klijanjem, postavljeni po potpuno slučajnom rasporedu u tri ponavljanja, trajali su od skupljanja sjemena do kraja u vremenskim...

Ključne riječi: klijanje, čvrstoća sjemena, sjeme, Trifolium resupinatum L.

UTJECAJ AGROKEMIJSKIH TRETMANA U MONOKULTURI OZIME PŠENICE

Autori: P. Jolánkai, Z. Tóth, T. Kismányoky, I. Farkas

U mikropokusu istraživan je utjecaj pesticida i ishrane bilja na usjev pšenice, kao i njihova interakcija. Pokus se provodio na tlu tipa eutrični kambisol u razdoblju od 2006. do 2007. godine. Dobiveni rezultati ukazuju da su primijenjeni tretmani – povećane količine gnojiva (N0P0K0...

Ključne riječi: ozima pšenica, monokultura, biljno hranivo, zaštita bilja

EKONOMSKA ANALIZA PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE

Autori: J. Kanisek, Jadranka Deže, Ljubica Ranogajec, Mirjana Miljević

U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnje šećerne repe na površini od 21 ha na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s područja Vukovarsko-srijemske županije. Tehnološki proces proizvodnje korijena šećerne repe obavljen je izvođenjem 35 radnih procesa, pri čemu je...

Ključne riječi: šećerna repa, ekonomska analiza, planiranje, troškovi

UTJECAJ DJELOMIČNE DEFOLIJACIJE NA SADRŽAJ MONOTERPENA U VINU TRAMINCA MIRISAVOG (Vitis vinifera L.)

Autori: M. Karoglan, B. Kozina, Ana Jeromel, S. Orlić

Poznato je da agrotehnički i ampelotehnički zahvati mogu značajno utjecati na kvalitativni sastav grožđa, mošta i vina. U cilju istraživanja utjecaja djelomične defolijacije, tijekom dvije godine praćen je sadržaj aromatskih komponenti u vinu Traminca mirisavog, Zagrebačkoga vinogorja...

Ključne riječi: Traminac, djelomična defolijacija, slobodni hlapivi terpeni, potencijalno hlapivi terpeni

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI ASPEKTI PRIMJENE NOVIH OBLIKA LEMEŠA PLUGA

Autori: Đ. Banaj, V. Duvnjak, V. Tadić, J. Kanisek, D. Turkalj

Istraživanje trošenja materijala lemeša različite izvedbe u oranju četverobrazdnim i peterobrazdnim plugom premetnjakom obavljeno je tijekom listopada i studenog 2001. godine na karbonatnom humogleju praškasto glinaste strukt ure. Brzina kretanja agregata u oranju bila je između 4,79 do 6,40...

Ključne riječi: plug, lemeš, oranje, materijal, trošenje

DODATAK AKTIVNOG UGLJENA I ENERGIJE POVEĆAVAJU KONZUMIRANJE SREDOZEMNIH GRMOVA ZA OVCE I KOZE

Autori: J. Rogošić

Iskorištavanje sredozemne grmolike vegetacije često je ograničeno sekundarnim metabolitima, kao što su terpeni, koji u visokim koncentracijama mogu štetno utjecati na konzumiranje biomase grmova i zdravlje životinja. Dodatnim uzimanjem spojeva kao što su aktivni ugljen i energija (ječam...

Ključne riječi: aktivni ugljen, biološka raznolikost, jarići, janjci, odabir obroka, sredozemna makija, sekundarni metaboliti, terpeni

PREDTRETMANI U PROIZVODNJI BIOETANOLA IZ LIGNOCELULOZNE BIOMASE

Autori: Vanja Janušić, Duška Ćurić, Tajana Krička, N. Voća, Ana Matin

Proizvodnja bioetanola, kao obnovljivoga goriva, dosad se uglavnom temeljila na sirovinama na bazi jednostavnih šećera ili škroba. Međutim, budući da se te sirovine koriste u ljudskoj prehrani i ishrani životinja, proizvodnja bioetanola iz istih smatra se neekonomičnom. Stoga je cilj buduću...

Ključne riječi: lignocelulozna biomasa, predtretman, bioetanol