Volume 12, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2006. » Volume 12, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 12, No. 1

STABILNOST PRINOSA ULJA NEKOLIKO OS HIBRIDA SUNCOKRETA

Autori: A. Mijić, M. Krizmanić, V. Guberac, Sonja Marić

Cilj je istraživanja bio procijeniti visinu, stabilnost i adaptabilnost prinosa ulja nekoliko domaćih hibrida suncokreta. Pokusi su provedeni na tri lokaliteta (Osijek, Karanac i Feričanci) tijekom 2002. i 2003. godine, a obuhvaćali su 9 eksperimentalnih i pet priznatih hibrida suncokreta...

Ključne riječi: suncokret, hibrid, stabilnost, adaptabilnost, prinos ulja

PATH KOEFICIJENT ANALIZA NEKIH KOMPONENTI PRINOSA ULJA SUNCOKRETA (HELIANTHUS ANNUUS L.)

Autori: A. Mijić, M. Krizmanić, V. Guberac, Sonja Marić

Cilj je istraživanja bio analizirati komponente prinosa ulja, njihove međusobne odnose putem jednostavnih koeficijenata korelacije te izravne i neizravne učinke na prinos ulja putem path analize. Istraživanje je obuhvatilo 24 hibrida suncokreta, a analizirani su: visina biljke, promjer glavice...

Ključne riječi: suncokret (Helianthus annuus L.), hibrid, korelacije, path analiza, prinos ulja

PROIZVODNE VRIJEDNOSTI ISTRAŽIVANIH HIBRIDA ŠEĆERNE REPE

Autori: M. Pospišil, Ana Pospišil, Z. Mustapić, Jasminka Butorac, I. Tot, Andreja Žeravica

Tijekom 2003.-2005. godine obavljena je evaluacija proizvodnih vrijednosti 42 eksperimentalna i priznata hibrida šećerne repe na lokaciji Zagreb. U pokuse su bili uključeni hibridi šest selekcijskih kuća koje plasiraju sjeme šećerne repe u R. Hrvatskoj. Dobiveni rezultati istraživanja su...

Ključne riječi: šećerna repa, hibridi, prinos korijena i šećera, kvaliteta korijena

UTJECAJ FOLIJARNE GNOJIDBE BOROM NA PRINOS I KVALITETU KORIJENA ŠEĆERNE REPE

Autori: A. Kristek, Biserka Stojić, Suzana Kristek

Na dva tipa tla (močvarno glejno hidromeliorirano i lesivirani pseudoglej) s malim zalihama bora, tijekom vegetacije 2004. i 2005. godine, istraživan je utjecaj folijarne gnojidbe ovim elementom (Fertina B) na prinos i kvalitetu korijena šećerne repe. Istraživanjem se željela utvrditi i...

Ključne riječi: šećerna repa, folijarna gnojidba, bor, prinos, kvaliteta korijena

ZNAČAJ IZBORA SORTE I PRIMJENE FUNGICIDA U SPRJEČAVANJU PJEGAVOSTI LIŠĆA ŠEĆERNE REPE CERCOSPORA BETICOLA SACC. I OSTVARIVANJU VISOKIH PRINOSA KVALITETNOG KORIJENA

Autori: A. Kristek, Renata Glavaš – Tokić, Suzana Kristek, Manda Antunović

Vrijednost sorata šećerne repe te njihova tolerantnost prema uzročniku pjegavosti lišća (Cercospora beticola Sacc.) istraživana je u uvjetima prirodne infekcije bez i uz primjenu fungicida, tijekom dvije godine (2004., 2005.), na dvije lokacije (Topolje, Seleš). Vrednovanje sorata šećerne...

Ključne riječi: šećerna repa, sorta, Cercospora beticola Sacc., prinos, kvaliteta korijena

ZNAČAJ KUKURUZNE ZLATICE U PONOVLJENOM UZGOJU KUKURUZA

Autori: Marija Ivezić, Ivana Majić, Emilija Raspudić, Mirjana Brmež, B. Prakatur

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) je gotovo najvažniji i potencijalno najopasniji štetnik kukuruza u svijetu. U Hrvatskoj je otkrivena 1995. godine, a od tada je prisutna na gotovo svim površinama pod kukuruzom u Hrvatskoj. Najekonomičnija preventivna mjera suzbijanja...

Ključne riječi: Kukuruzna zlatica, hibridi kukuruza, ponovljeni uzgoj, oštećenje korijena, prinos kukuruza

ALTERNATIVNO GORIVO - BIODIZEL

Autori: D. Kiš, T. Jurić, R. Emert, I. Plašćak

Ograničene količine nafte, za čiju se nabavku izdvajaju značajna financijska sredstva, postale su bitnim čimbenikom intenziviranja pronalaženja i uporabe alternativnih vrsta goriva. Biodizelsko gorivo koristi se za pogon dizel motora, a proizvodi se iz biljnih ulja, životinjskih masti te...

Ključne riječi: biodizelsko gorivo, primjena, okoliš

PRINOS OZIME PŠENICE (TRITICUM AESTIVUM L.) NA RAZLIČITIM VARIJANTAMA OBRADE TLA

Autori: D. Jug, S. Krnjaić, B. Stipešević

Reducirana obrada tla, kao i krajnji vid reduciranja zahvata obrade tla – no-tillage, svake godine ima sve veće značenje u obradi tla na ovim našim prostorima. Međutim, to su još uvijek vrlo male površine. U cilju utvrđivanja optimalnog sustava reducirane obrade tla u uzgoju ozime...

Ključne riječi: reducirana obrada tla, ozima pšenica, oranje, tanjuranje, no-tillage, ekonomičnost proizvodnje

ZNAČAJ VISOKOMOLEKULARNIH PODJEDINICA GLUTENINA U PROCJENI KAKVOĆE PŠENICE

Autori: Daniela Horvat, G. Drezner, Zorica Jurković, Gordana Šimić, D. Magdić, K. Dvojković

Sastav visokomolekularnih podjedinica glutenina (HMW-GS) analiziran je natrium-dodecil-sulfat poliakrilamid-gel elektroforezom (SDS-PAGE), dok je njihova ukupna količina određena visokotlačnom tekućinskom kromatografijom obrnutih faza (RP-HPLC). U analiziranim kultivarima najzastupljenija...

Ključne riječi: kakvoća pšenice, HMW- GS, SDS-PAGE, RP-HPLC

POVEZANOST RAČUNALNE ANALIZE SLIKE S JAČINOM GLUTENA PŠEN

Autori: D. Magdić, Daniela Horvat, G. Drezner, Zorica Jurković, Gordana Šimić

Cilj istraživanja bio je utvrditi povezanost parametara izgleda sredine kruha i kakvoće pšenice, s naglaskom na jačinu glutena. Budući da je senzorska procjena kruha vremenski zahtjevna, skupa i relativno subjektivna, u procjeni izgleda sredine kruha korištena je računalna analiza slike kao...

Ključne riječi: kruh, računalna analiza slike, struktura sredine kruha, jačina glutena

KAKVOĆA TRUPOVA I MESA SELEKCIONIRANIH SVINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autori: Gordana Kralik, V. Margeta, Danica Hanžek

Cilj ovog istraživanja bio je usporediti kakvoću polovica i mesa selekcioniranih svinja u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno na 80 svinja, podijeljenih u tri skupine. Svinje 1. i 2. skupine bile su trostruki križanci između velikog jorkšira i švedskog landrasa na strani majke te pietrena...

Ključne riječi: svinje, križanci, klaonička svojstva, tehnološka svojstva, BMV

STATISTIČKA KONTROLA PROCESA I PROIZVODA U POLJOPRIVREDI

Autori: D. Horvat, Andrijana Eđed, Đ. Banaj

Osnovni koncept statističke kontrole procesa temelji se na uspoređivanju podataka dobivenih iz procesa s izračunatim kontrolnim granicama te na osnovi toga donošenje zaključaka o samome procesu. Statistička kontrola procesa i kvalitete poljoprivrednih proizvoda koristi se da bi se osigurala...

Ključne riječi: statistička kontrola procesa, statistička kontrola kvalitete, kontrolna karta