Volume 11, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2005. » Volume 11, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 11, No. 2

UČINAK SELEKCIJE SNIŽENJA STABLJIKE NA UROD I KOMPONENTE URODA ZRNA JEČMA

Autori: A. Lalić, J. Kovačević, D. Novoselović , G. Drezner, D, Babić, K. Dvojković

U radu su istraženi učinci selekcije na kraću stabljiku kod ječma u populaciji linija F4 generacije izvedene iz kombinacije križanja Timura x Osk.4.208´2-84 pomoću metode potomstva sjemenke po biljci (SSD) i pedigree metode. Ostvarena izravna genetska dobit sniženja stabljike bila je...

Ključne riječi: ječam, selekcijski kriterij, genetska dobit, dužina stabljike, urod zrna, komponente uroda zrna

UTJECAJ SKLADIŠTENJA NA VIGOR I SADRŽAJ ULJA U SJEMENU KUKURUZA, SOJE I SUNCOKRETA

Autori: B. Šimić, Marija Vratarić, Aleksandra Sudarić, M. Krizmanić, L. Andrić

Istraživanjem je utvrđen utjecaj uvjeta skladištenja dorađenog nezaprašenog sjemena hibrida kukuruza i suncokreta te sorata soje na vigor i sadržaj ulja nakon skladištenja od 36 mjeseci (2002.-2005.) u dva tipa skladišta različite temperature i vlage zraka (S1: 25°C/75% i S2...

Ključne riječi: kukuruz, soja, suncokret, skladištenje, vigor sjemena, dužina uskladištenja, uvjeti uskladištenja

PROCJENA KOMBINACIJSKIH SPOSOBNOSTI I GENETSKIH UČINAKA ZA VISINU BILJKE I PROMJER GLAVE SUNCOKRETA

Autori: A. Mijić, M. Krizmanić, I. Liović, M. Bilandžić, Z. Zdunić, V. Kozu

Procjena općih (OKS) i specifičnih (SKS) kombinacijskih sposobnosti linija, učinaka gena te izdvajanje najboljih hibridnih kombinacija za visinu biljke i promjer glave sastavni je dio oplemenjivačkog programa na suncokretu, a provodi se zbog izbora linija koje će omogućiti stvaranje hibrida...

Ključne riječi: suncokret, opća kombinacijska sposobnost (OKS), specifična kombinacijska sposobnost (SKS), hibrid , visina biljke, promjer glave, aditivni učinci gena, dominantni učinci gena

UTJECAJ KUKURUZNOG MOLJCA (Ostrinia nubilalis Hübner) NA HIBRIDE KUKURUZA U SJEVEROZAPADNOJ I ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: Zvjezdana Augustinović, Emilija Raspudić, Marija Ivezić, Mirjana Brmež, Marcela Andreata-Koren, Marijana Ivanek-Martinčić,Vesna Samobor, Tomislava Peremin-Volf

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hübner) jedan je od najznačajnijih štetnika na kukuruz, i u svijetu i kod nas. Dosadašnja istraživanja kukuruznog moljca u Hrvatskoj obuhvaćala su uglavnom njezin istočni dio. Ovim istraživanjem, uz istočni, obuhvaćen je i sjeverozapadni dio naše...

Ključne riječi: kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalis Hübner, kukuruz, intenzitet napada, rupe, gusjenice, dužina oštećenja

UTJECAJ NAPADA PEPELNICE (Erysiphe graminis D.C. f.sp. tritici Marchal) NA UROD I FIZIKALNE POKAZATELJE KAKVOĆE ZRNA PŠENICE (Triticum aestivum ssp. vulgare)

Autori: Vesna Samobor, Marija Vukobratović, M. Jošt

U Križevcima (46001' N – 16032' E), tijekom tri godine (1999-2001.), na 25 divergentnih genotipova pšenice izvršena su ispitivanja rodnosti i pokazatelja fizikalne kakvoće zrna netretiranih (T0) i fungicidom (Duett) tretiranih (T1) varijanata.Ovisno o intenzitetu napada bolesti...

Ključne riječi: pšenica, pepelnica, urod, hektolitarska masa, masa 1000 zrna.

UTJECAJ RAZLIČITIH VARIJANATA OBRADE TLA NA NODULACIJU I PRINOS SOJE

Autori: D. Jug, Mihaela Blažinkov, S. Redžepović, Irena Jug, B. Stipešević

U našoj zemlji obrada tla za ratarske kulture temelji se uglavnom na konvencionalnoj tehnologiji koja predstavlja najskuplju stavku u proizvodnji tih kultura. Negativne posljedice koje se javljaju zbog velikog broja prohoda oruđima i strojevima (kvarenje strukture tla, zbijanje tla, smanjena...

Ključne riječi: Reducirana obrada tla, oranje, tanjuranje, no-tillage, Bradirhizobium japonicum, nodulacija, prinos, soja

INTENZITET NAPADA BOTRYTIS CINEREA PERS. EX FR. NA SORTAMA GRAŠEVINA I TRAMINAC I DJELOTVORNOST BOTRITICIDA

Autori: Brankica Svitlica, Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić, J. Mesić

Siva plijesan, koju uzrokuje Botrytis cinerea, značajna je bolest vinove loze diljem svijeta. S ciljem utvrđivanja intenziteta napada B. cinera na zrelim grozdovima i učinkovitosti botriticida (Traminac - iprodion, pirimetanil, fludioksinil+ciprodinil; Graševina - fenheksamid, fludioksinil+...

Ključne riječi: Botrytis cinerea, vinova loza, botriticidi

KLAONIČKA SVOJSTVA SVINJA UTOVLJENIH NA DUBOKOJ STELJI I NA KLASIČAN NAČIN

Autori: Gordana Kralik, V. Margeta, Z. Škrtić, Danica Hanžek

Cilj ovog rada bio je usporediti klaonička svojstva dvaju genotipova svinja utovljenih na dva različita načina tova te utvrditi utjecaj načina držanja na svojstva trupova i kakvoće mišićnog tkiva. Istraživanje je provedeno na 68 tovnih svinja oba spola, podijeljenih u dvije skupine: prva...

Ključne riječi: svinje, tov, stelja, klaonička svojstva, genotip, interakcija

MIKROKLIMATSKI UVJETI I PROIZVODNOST SVINJA U RAZLIČITIM UVJETIMA TOVA

Autori: V. Margeta, Gordana Kralik, Z. Škrtić, Danica Hanžek

Cilj ovog rada bio je usporediti proizvodna svojstva dvaju genotipova svinja tovljenih na dva različita načina tova, na dubokoj stelji i na klasični način (puni pod), te utvrditi utjecaj mikroklimatskih čimbenika na proizvodna svojstva tovljenika. Istraživanje je provedeno na 57 svinja oba...

Ključne riječi: svinje, tov, genotip, proizvodna svojstva, mikroklimatski uvjeti

ANALIZA ODNOSA IZMEĐU PRVE TRI LAKTACIJE U HOLSTEIN KRAVA

Autori: Vesna Gantner, Sonja Jovanovac, K. Kuterovac

Cilj istraživanja bio je utvrditi odnos između količine mlijeka u prve tri laktacije krava Holstein pasmine, uz uvažavanje razine mliječnosti u prvoj laktaciji i dobi pri prvom teljenju te procijeniti količinu mlijeka u kasnijim na temelju količine mlijeka u ranijim laktacijama. Korišteni...

Ključne riječi: Holstein pasmina, laktacija, količina mlijeka, koeficijenti procjene, statistički modeli

UPORABA ANALITIČKOG HIERARHIJSKOG PROCESA U POLJOPRIVREDI

Autori: Karmen Pažek , Č. Rozman

Hijerarhijski modeli odlučivanja su opće prihvaćena metodologija za klasifikaciju alternative, koje se javljaju u procesu odlučivanja. Modeli su razvijeni postupkom dekompozicije problema u manje kompleksne podprobleme. U ovom radu predstavljamo razvoj i implementaciju višekriterijskog modela...

Ključne riječi: višekriterijska analiza odlučivanja – MCDA, analitički hijerarhijski proces – AHP, sistem za potporu odlučivanju u poljoprivredi