Volume 10, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2004. » Volume 10, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 10, No. 1

FUSARIUM VRSTE IZOLIRANE S PŠENICE I KUKURUZA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić, Brankica Svitlica

Fusarium vrste široko su rasprostranjene i vrlo značajne u etiologiji bolesti pšenice i kukuruza. Prikupljanje uzoraka pšenice i kukuruza s kojih su izolirane Fusarium vrste obavljeno je tijekom sedam godina na deset lokaliteta u istočnoj Hrvatskoj. S prikupljenih biljaka pšenice izolirano je...

Ključne riječi: Fusarium spp., pšenica, kukuruz

KARAKTERISTIKE FUSARIUM VRSTA IZ SEKCIJE LISEOLA IZOLIRANIH U HRVATSKOJ

Autori: Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, Karolina Vrandečić

Fusarium vrste sekcije Liseola imaju značajnu ulogu u etiologiji bolesti pšenice, ječma i kukuruza. F. moniliforme, F. subglutinans i F. proliferatum izolirani su tijekom sedam godina s različitih domaćina i lokaliteta u istočnoj Hrvatskoj. Razvoj micelija 6 izolata F. moniliforme, 3 izolata...

Ključne riječi: Fusarium, Liseola, karakteristike, različiti domaćini

STANJE I MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA S OSVRTOM NA IZVOZ

Autori: B. Šimić, Ruža Popović, S. Volenik, L. Andrić, H. Plavšić, V. Andračić, I. Ivanišić

Sjemenarstvo kukuruza u Hrvatskoj danas je u smanjenom obimu u odnosu na razdoblje prije Domovinskog rata. Proizvodnja sjemena kukuruza u RH od 1981.-1986. godine bila je od 14.000 do 21.000 t godišnje. Od 1989.-2001. smanjena je svega na oko 8000 tona godišnje. Danas u Hrvatskoj imamo 13...

Ključne riječi: kukuruz, sjemenska proizvodnja, izvoz

USPOREDBA UNUTAROKOLINSKIH I MEĐUOKOLINSKIH PARAMETARA PRAVILNOG SMJEŠTANJA OPLEMENJIVAČKIH POKUSA

Autori: D. Šimić, Marija Pecina, Tatjana Ledenčan, Z. Zdunić, A. Jambrović, J. Brkić, I. Brkić

Niz biometrijskih i kvantitativno-genetičkih parametara, manje ili više poznatih u nas, koriste se za procjenu optimalnog smještanja genotipova unutar jedne okoline, odnosno između više okolina za najvažnija agronomska svojstva. Cilj ovoga rada je, na primjeru pokusa postavljenog na četiri...

Ključne riječi: efikasnost dizajna, heritabilnost, kukuruz, oplemenjivački pokusi, pravilno smještanje

REAKCIJA GRAŠKA (PISUM SATIVUM SSP. ARVENSE L.) NA ROK SJETVE, SKLOP I GNOJIDBU DUŠIKOM NA PODRUČJU VINKOVACA

Autori: Irena Rapčan, M. Jurišić, T. Jurić

Grašak je izvanredna bjelančevinasta kultura (sadrži 20-37% bjelančevina), a koristi se u ishrani ljudi, životinja te kao zelena gnojidba. Postavljena je hipoteza da će jari grašak za proizvodnju zrna (kultivar Sobel) različito reagirati na rok sjetve, sklop (840.000 i 1.250.000 biljaka/ha...

Ključne riječi: grašak, mahuna, zrno, prinos

UTJECAJ VIŠEKRATNE DERATIZACIJE I REDUCIRANE OBRADE TLA NA DINAMIKU POPULACIJE POLJSKE VOLUHARICE (MICROTUS ARVALIS PALLAS, 1778) U USJEVU OZIME PŠENICE

Autori: S. Pančić, D. Jug, Marija Ivezić, I. Žugec

Poljska voluharica (Microtus arvalis Pallas, 1778.) ekonomski je značajan polifagni štetni glodavac, posebno u usjevu ozime pšenice. Na lokalitetu Kneževo "Belje" d.d., u usjevu ozime pšenice s različitim varijantama obrade tla obavljena je višekratna deratizacija u periodu prosinac 1999. do...

Ključne riječi: Poljska voluharica (Microtus arvalis), rodenticid, reducirana obrada tla, ozima pšenica

UTJECAJ GNOJIDBE I PRIMJENE HERBICIDA NA BIOGENOST TLA I ELEMENTE PRINOSA ŠEĆERNE REPE

Autori: A. Kristek, Suzana Kristek, Manda Antunović

Postavljeni su dvogodišnji pokusi sa šećernom repom na dva lokaliteta: Đakovo (lesivirano pseudooglejeno tlo) i Osijek (lesivirano semiglejno tlo). Tla su pokazivala kiselu reakciju sredine (pHKCl 4,9 – 5,4) i nizak sadržaj humusa (1,3–1,6%). Cilj rada bio je istražiti mogućnost...

Ključne riječi: šećerna repa, zemljišni mikroorganizmi, karbokalk, stajski gnoj, herbicidi

REZULTATI TROGODIŠNJEG MONITORINGA (2001.-2003.) DUHANOVOG ŠTITASTOG MOLJCA Bemisia tabaci (Gennadius, 1889.), (HOMOPTERA: ALEYRODIDAE) U HRVATSKOJ

Autori: Tatjana Masten, M. Šimala, Ž. Budinščak

Karantenski štetnik, duhanov štitasti moljac, Bemisia tabaci (Gennadius, 1889.) prvi puta je u Hrvatskoj utvrđen 2000. Utvrđen je na području od Trogira do Omiša na nekoliko kulturnih i korovskih biljnih vrsta, u zaštićenom prostoru te na otvorenom. Monitoring duhanovog štitastog moljca...

Ključne riječi: duhanov štitasti moljac, Bemisia tabaci, Hrvatska, monitoring, biljke domaćini, božićna zvijezda, širenje

UTJECAJ SORTE I RODNOG DRVA NA STUPANJ DIFERENCIJACIJE PUPOVA, OŠTEĆENJA PUPOVA OD HLADNOĆE I ZAMETANJE PLODOVA KOD JABUKE

Autori: N. Pavičić, I. Krpina, T. Jemrić, D. Kaučić, D. Blašković, Martina Skendrović

Nakon jake hladnoće tijekom zime, istraživana je šteta od pozebe na jabukama sorata Idared i Golden Delicious klon "B". Sorte su se značajno razlikovale u intenzitetu diferencijacije i udjelu oštećenih diferenciranih pupova, ali ne i u udjelu oštećenih nediferenciranih pupova. Stapka je...

Ključne riječi: Malus domestica Borkh., pozeba, diferencijacija pupa, štrljak, stapka

UTJECAJ OBOGAĆIVANJA OBROKA PILIĆA S N-3 PUFA NA SVOJSTVA KAKVOĆE MESA

Autori: S. Ivanković, Gordana Kralik, A. Petričević, Z. Škrtić

U radu je istraživan utjecaj obogaćivanja obroka eikozapentaenskom (EPA) i dokozaheksaenskom (DHA) masnim kiselinama na tehnološka svojstva i kemijski sastav mesa pilića. Tovni pilići podijeljeni su u pet skupina (kontrolna 0,0% i pokusne skupine s dodanih 0,5%, 1%, 1,5% i 2% pripravka Pronova...

Ključne riječi: tovni pilići, tehnološka svojstva, kemijski sastav, EPA, DHA

USPOREDBA RAZVOJA ŽDREBADI LIPICANSKE I HOLSTEIN PASMINE

Autori: T. Rastija, Mirjana Baban, Z. Antunović, I. Mandić, A. Opačak

Komparacija razvoja podmlatka lipicanske i Holstein pasmine ukazuje na intenzitet rasta i razvoja tjelesnih mjera u određenoj dobi do navršene tri godine. Istraživanja su provedena na 57 ždrebadi lipicanske i 25 ždrebadi Holstein pasmine. Mjerenja visine grebena, opsega prsa i opsega cjevanice...

Ključne riječi: konji, podmladak, Holstein, lipicanac, tjelesne mjere

HRVATSKO TRŽIŠTE MEDA U EUROPSKOM OKRUŽENJU

Autori: Dragana Dukić, Z. Puškadija, I. Štefanić, T. Florijančić, I. Bošković

Istraživanje se temelji na komparaciji proizvodnje meda u zemljama Europske Unije, tranzicijskim zemljama i u Republici Hrvatskoj. Prikazana je situacija u RH, sa svim pokazateljima proizvodnje meda, te izvršena usporedba s već obrađenim europskim zemljama. S obzirom na broj registriranih...

Ključne riječi: tržište meda, Hrvatska, pčelarstvo

MIKOPOPULACIJA KOROVA U OKOPAVINSKIM USJEVIMA

Autori: Karolina Vrandečić

Veliki broj korova alternativni su domaćini mnogim uzročnicima gljivičnih bolesti ratarskih kultura te predstavljaju izvor inokuluma za kultivirane biljke. Cilj istraživanja bio je proučiti mikopopulaciju korova, utvrditi patogenost gljiva za kultivirane biljke i odabrati potencijalne parazite...

Ključne riječi: korovno bilje, kultivirano bilje, patogenost, biološka borba

DJELOTVORNOST BOTRITICIDA I JAČINA ZARAZE S Botrytis cinerea Pers. ex Fr. GRAŠEVINE I TRAMINCA NA KUTJEVAČKOM VINOGORJU

Autori: Brankica Svitlica

U dvogodišnjem pokusu (2001.-2002.) u vinogradima Kutjevačkog vinogorja ispitana je jačina zaraze s Botrytis cinerea, učinkovitost botriticida, srednja težina grozdova te utjecaj meteoroloških čimbenika na pojavu i intenzitet bolesti. Kod ispitivanih sorata Graševine i Traminca, jačina...

Ključne riječi: Botrytis cinerea, botryticides, Graševina, Traminac