Volume 9, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2003. » Volume 9, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 9, No. 2

FENOTIPSKA STABILNOST URODA ZRNA NEKOLIKO OS-KULTIVARA SOJE

Autori: Aleksandra Sudarić, Marija Vratarić, T. Duvnjak, J. Klarić

Cilj istraživanja bio je procijeniti visinu i stabilnost uroda zrna te razinu adaptabilnosti nekoliko domaćih kultivara soje. Pokusi su provedeni na tri lokacije na području istočne Hrvatske (Osijek, Brijest, Donji Miholjac) u razdoblju od 1998. do 2002. godine, a obuhvaćali su 14 kultivara...

Ključne riječi: soja (Glycine max (L.) Merrill), kultivar, urod zrna, stabilnost, adaptabilnost

UTJECAJ POLJOPRIVREDNE BIOTEHNOLOGIJE NA OKOLIŠ I SIGURNOST HRANE

Autori: M. Jošt

Primjena moderne biotehnologije u procesima poljoprivredne proizvodnje stvorila je nova etička, ekonomska, socijalna i okolišna pitanja, suprotstavljajući znanstvenike širom svijeta. Danas je postojeće znanje nedovoljno za procjenu obećavane koristi i moguće opasnosti od genetički...

Ključne riječi: GMO, genetičko inženjerstvo, tvrdnje i činjenice, zakonodavstvo, javno mišljenje

BIOMETRIJSKA KARAKTERIZACIJA LOKACIJA ZA TESTIRANJE HIBRIDA U OPLEMENJIVANJU KUKURUZA

Autori: D. Šimić, J. Gunjača, Z. Zdunić, I. Brkić, J. Kovačević

Stabilnost prinosa genotipova i s tim povezana interakcija genotip × okolina (GEI) kao važni predmeti analize višeokolinskih pokusa dobro su dokumentirani u Hrvatskoj. Međutim, malo se zna o prikladnosti i biometrijskim karakteristikama pojedinih lokacija gdje se genotipovi testiraju. Ciljevi...

Ključne riječi: interakcija genotip × okolina (GEI), kukuruz, analiza stabilnosti, lokacije za testiranje

SUZBIJANJE KUKURUZNE ZLATICE (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) U PROIZVODNJI KUKURUZA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: D. Džoić, Marija Ivezić, Emilija Raspudić, Mirjana Brmež

U Hrvatskoj je 1995. utvrđen novi štetnik, kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte). Cilj ovoga istraživanja je bio utvrditi gustoću populacije različitih stadija kukuruzne zlatice na polju, osim jaja. Osim toga utvrđena je efikasnost tri organofosforna insekticida na...

Ključne riječi: kukuruz, kukuruzna zlatica, Diabrotica virfigera virfigera, insekticid

USPOREDBA PEDIGRE METODE I METODE SJEMENKA PO BILJCI (SSD) U RANIM GENERACIJAMA JEČMA

Autori: A. Lalić, J. Kovačević, D. Novoselović , G. Drezner, D. Bab

Istraživanjima su analizirani u gustoj (400 zrna/m2) i rijetkoj sjetvi (100 zrna/m2) potomstva F4 generacije križanja Timura x Osk.208/2-84, uzgojena pedigre metodom (26 linija) i metodom sjemenka po biljci (150 linija). Pedigre metodom u odnosu na metodu sjemenka po biljci značajno (p≥0,01...

Ključne riječi: ozimi ječam, metoda sjemenka po biljci, pedigre metoda, urod zrna, komponente uroda zrna, gustoća sjetve

PROIZVODNE VRIJEDNOSTI LINIJA ŠEĆERNE REPE I NJIHOVIH KRIŽANACA OVISNO O PLODNOSTI

Autori: A. Kristek, Suzana Kristek, Manda Antunović

U poljskim pokusima ispitivane su proizvodne vrijednosti 5 diploidnih (2n=2x=18) cms linija, 2 tetraploidna (2n=4x=36) i 2 diploidna polinatora te 10 diploidnih i 10 triploidnih (2n=3x=27) hibrida šećerne repe koji su dobiveni križanjem ispitivanih cms linija i polinatora. Kao standard posijana...

Ključne riječi: šećerna repa, linije, hibridi, prinos, kvaliteta korijena

BIOGORIVO IZ KUKURUZOVINE

Autori: Ljiljanka Tomerlin

U ovom je redu prikazana proizvodnja etilnog alkohola (biogoriva) iz kiselinskih hidrolizata kukuruzovine, odnosno kukuruzovine, djelovanjem kvasaca Pichia stipitis y-7124 i Pachysolen tannophilus y-2460 i Candida shehatae y-12856. Vlažna kukuruzovina (hibrid OSSK 619) sklona je raspadanju...

Ključne riječi: kvasac, kiselinski hidrolizat kukuruzovine, etilni alkohol

POVEZANOST VOLUMNE GUSTOĆE TLA S DISTRIBUCIJOM VELIČINE ČESTICA TLA I SADRŽAJEM ORGANSKE TVARI

Autori: T. Aşkin, N. Özdemir

Volumna gustoća tla je dinamičko svojstvo koje varira sa stanjem strukture tla. U radu je istražena povezanost nekih fizikalnih i kemijskih svojstava tla, kao što su sadržaji gline (C), mulja (Si), pijeska (S), vrlo finog pijeska (Vfs) i organske tvari (OMC), s volumnom gustoćom tla (ρb...

Ključne riječi: gustoća tla, sadržaj gline, sadržaj mulja, sadržaj pijeska, sadržaj organske tvari

KORELACIJSKA POVEZANOST TJELESNIH MJERA LIPICANSKIH KOBILA I PASTUHA

Autori: T. Rastija, Z. Antunović, Mirjana Baban, I. Bogut, Đ. Senčić

Istraživanja korelacijske povezanosti pojedinih tjelesnih mjera odnose se na kobile i pastuhe lipicanske pasmine uzgojenih u ergeli Đakovo. Mjerenja su provedena Lydtinovim štapom i stočnom vrpcom na 16 pastuha i 34 kobile. Dobivene vrijednosti korelacije ukazuju na povezanost između pojedinih...

Ključne riječi: lipicanske kobile i pastusi, korelacije, tjelesne mjere

UTJECAJ SEZONE HRANIDBE NA REPRODUKCIJSKA I PROIZVODNA SVOJSTVA OVACA I PORAST SISAJUĆE JANJADI

Autori: Z. Antunović, Z. Steiner, Đ. Senčić, M. Domaćinović, Z. Steiner

Cilj ovoga rada bio je istražiti utjecaj sezone hranidbe (zima i ljeto) na reproduktivna i proizvodna svojstva ovaca i sisajuće janjadi. Biološka istraživanja provedena su sa 60 ovaca pasmine merinolandschaf, prosječne dobi 4 godine, i njihovoj janjadi (123) tijekom sisajućeg razdoblja...

Ključne riječi: ovce, sisajuća janjad, sezona hranidbe, reproduktivna i proizvodna svojstva

ZNAČAJ MONITORINGA I MJERA ZA SUZBIJANJE TRIHINELOZE U SVINJOGOJSTVU ISTOČNE HRVATSKE

Autori: T. Florijančić, D. Rimac, B. Antunović, A. Marinculić, H. Gutzmirtl, I. Bošković

Stočarstvo istočne Hrvatske, posebice na obiteljskim gospodarstvima, poznato je po tradicionalnom načinu uzgoja svinja te obradi mesa i mesnih prerađevina. Veća učestalost pojave trihineloze u svinja u posljednjem desetljeću rezultirala je povećanjem broja oboljelih ljudi. Osim ljudskog...

Ključne riječi: trihineloza, zoonoza, svinja, svinjogojstvo

UČINKOVITOST FORMIRANJA NUKLEUSA PČELINJIH ZAJEDNICA S CILJEM KONTROLE POPULACIJE NAMETNIKA Varroa destructor (ANDRESON I TRUEMAN, 2000.) U KOŠNICI

Autori: Z. Puškadija, T. Florijančić, I. Bošković, P. Mijić, S. Ozimec

Formiranje nukleusa učinkovita je metoda za usporavanje rasta populacije nametnika Varoa destructor, s ciljem smanjivanja njenog infestacijskog pritiska na pčelinju zajednicu. Prednost ove biotehničke mjere je u tome što se može primijeniti u vrijeme vegetacijske sezone, odgađajući uporabu...

Ključne riječi: pčele, Varroa destructor, ekološka proizvodnja, biotehnološki postupci