Volume 6, No. 2

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 2000. » Volume 6, No. 2

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 6, No. 2

Keywords: Simmental breed, family farms, first lactation, milk production traits

Autori: Sonja Jovanovac, D. Rimac, Slavica Brinzej, M. Bolić

Prikupljeni su podaci o proizvodnji mlijeka 1267 prvotelki simentalske pasmine u obiteljskim gospodarstvima istočne Hrvatske, koje su završile laktaciju tijekom 1997. i 1998. godine. Analiza varijance po metodi najmanjih kvadrata pokazala je statistički značajan utjecaj lokacije gospodarstva...

Ključne riječi: simentalska pasmina, obiteljska gospodarstva, prvotelke, proizvodnja mlijeka

KOMPARACIJA MORFOLOŠKIH I REPRODUKCIJSKIH SVOJSTAVA LIPICANSKIH KOBILA U ERGELSKOM UZGOJU I OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA

Autori: T. Rastija, Draženka Gutzmirtl, Z. Antunović, I. Knežević, Mirjana Baban

Cilj ovih istraživanja bio je utvrđivanje razlika u morfološkim i reprodukcijskim svojstvima čistokrvnih kobila lipicanske pasmine uzgojenih u ergeli Đakovo i u obiteljskim gospodarstvima. Rezultati istraživanja morfoloških svojstava ukazuju na jaču razvijenost obrađenih tjelesnih mjera...

Ključne riječi: kobila, morfološka i reprodukcijska svojstva, ergela, obiteljska gospodarstva

UROD ZRNA I PIVARSKA KAKVOĆA JEČMA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1970 DO 1999 GODINE

Autori: A. Lalić, J. Kovačević, D. Babić

Regresijska analiza uroda zrna na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske u razdoblju od 1970.–1999. godine ukazuje na godišnje povećanje uroda zrna ječma od 56 kg/ha/godini. Analizom uroda zrna na temelju pokusa na Poljoprivrednom institutu Osijek, sorata koje su...

Ključne riječi: jari ječam, ozimi ječam, sorta, urod zrna, kakvoća slada

UZGOJ KUKURUZA (Zea mays L.) U UVJETIMA NAVODNJAVANJA NA PODRUČJU JUŽNE ANATOLIJE U TURSKOJ

Autori: A. Öktem, Gülgün Öktem, A. Can Ülger

Područje Jugoistočne Anatolije u Turskoj ima poljoprivredni potencijal. Kada se završi projekt (GAP) koji se provodi u tom području, navodnjavat će se 1,7 milijuna hektara. Kukuruz je ovdje veoma važan zbog svog visokog prinosa i zbog toga što je druga kultura u GAP području koje posjeduje...

Ključne riječi: kukuruz, prinos zrna, dan metličenja, visina biljke, dužina klipa, broj zrna u klipu, masa klipa, masa1000 zrna, vlaga zrna u žetvi

GNOJIDBA PIVARSKOG JEČMA

Autori: I. Kádár, G. Béndek, J.Koncz

Četiri razine ishrane s N, P I K (slaba, umjerena, dovoljna i visoka i sve njihove moguće kombinacije s 64 tretmana istraživane su u dugogodišnjem poljskom pokusu na karbonatnom ilovastom černozemu u dva ponavljanja (128 parcelica). Godine 1986. (13. godina eksperimenta) uzgajan je pivarski...

Ključne riječi: ječam, slad, gnojiva, razina hraniva u tlu

UTJECAJ RAZLIČITIH VARIJANTI OBRADE TLA NA KVALITETU RASPODJELE SJEMENA PO POVRŠINI I DUBINI

Autori: L. Šumanovac, Ž. Bukvić, T. Jurić, M. Jurišić, D. Knežević

U radu je prezentiran utjecaj različitih varijanti obrade tla na kvalitetu raspodjele sjemena po površini i dubini. Postavljen je sjetveni pokus u tri varijante obrade tla i to: a.) dvokratno tanjuranje, b.) konvencionalna obrada tla i c.) oranje + drljanje. Istraživanjem je analizirana...

Ključne riječi: varijanta obrade tla, dvokratno tanjuranje, konvencionalna obrada, oranje + drljanje, raspodjela sjemena, površina, dubina

REZULTATI PROUČAVANJA NAPADA KUKURUZNE ZLATICE (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) NA PODRUČJU GUNJE U 1999. GODINI

Autori: Marija Ivezić, Emilija Raspudić, D. Džoić, Mirjana Brmež

Kukuruzna je zlatica (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) vrlo značajan štetnik kukuruza. U Hrvatskoj je od 1995. do 1999. godine proširena na 12.750 km2. Na području Stara Gunja, u četverogodišnjoj monokulturi kukuruza, zasijan je hibrid OSSK 444 radi proučavanja napada kukuruzne...

Ključne riječi: kukuruzna zlatica, Diabrotica virgifera virgifera, feromonski mamci, žute ploče, suzbijanje zemljišnim insekticidima

UTJECAJ GNOJIDBE I KOSIDBE NA FLORISTIČKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE FACIJESA Arrhenatheretum elatioris alopecurosum

Autori: M. Stjepanović, Ana Skender, Gordana Bukvić, S. Popović, Sonja Grljušić

Istraživanja su provedena (od 1993.-1997.) na prirodnom neuređenom nizinsko-močvarnom travnjaku facijesa Arrhenatheretum elatioris alopecurosum, 60 km zapadno od Osijeka i 7 km južno od rijeke Drave. U istraživanju su bile varijante gnojidbe s dušikom, NPK gnojivima i negnojena varijanta...

Ključne riječi: Arrhenatheretum elatioris alopecurosum, pokrovna vrijednost, gnojidba, kosidba

SUZBIJANJE FUSARIUM OXYSPORUM NA GERBERAMA (GERBERA JAMESONII H. Bolus ex JD Hook) BIOLOŠKIM PRIPRAVKOM

Autori: Nada Parađiković, Jasenka Ćosić, Draženka Jurković

Tijekom 1999. godine u staklenicima su D.G. Promet Magadenovac na gerberama uočeni znaci venuća, praćeni promjenom boje i konzistencije biljnog tkiva u razini tla, te djelomično u korjenovu sustavu. Iz bolesnih biljaka sorata Elly-May (825 biljaka) i Fironija (564 biljke) izolirana je i...

Ključne riječi: Fusarium oxysporum, gerbera, bolest

JAKA POJAVA PLAMENJAČE KUKURUZA (Sclerophthora macrospora) U SLOVENIJI 1999. GODINE

Autori: S. Trdan, F. Celar

U 1999. godini u Sloveniji su, osobito u sjeveroistočnim i istočnim krajevima, utvrđene jake zaraze kukuruza s gljivom Sclerophthora macrospora. Tipični simptomi bolesti utvrđeni su na otprilike 1800 ha, što znači na 2,5% svih njiva posijanih kukuruzom. Zaražene biljke nađene su samo na...

Ključne riječi: Sclerophthora macrospora, plamenjača, kukuruz, Slovenija

FUNGICIDI KAO ČIMBENIK PRINOSA SJEMENA LUCERNE

Autori: Svetislav Popović

Lucerna je najzastupljenija krmna kultura na oranicama u Republici Hrvatskoj. Potrebe sjemena procjenjuju se na 250-300 tona godišnje. Pored relativno povoljnih agroekoloških uvjeta za proizvodnju sjemena te velikog broja domaćih priznatih kultivara, vlastita proizvodnja sjemena je nedostatna, i...

Ključne riječi: lucerna, fungicidi, vrijeme primjene, prinos sjemena

REAKCIJA SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA NA GNOJIDBU I TIP TLA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Autori: Branimir Šimić

Sedam samooplodnih linija kukuruza (Os36-16, Os2-48, Os84-44, Os138-9, Os89-9 Os84-49 i Os86-39) uzgajano je tri godine (1993., 1994. i 1995.) u stacioniranim poljskim pokusima na tri tipa tla istočne Hrvatske: obronačni pseudoglej (Sesvetačko polje, PPK Kutjevo d.d.), pseudoglej glej (T-12...

Ključne riječi: samooplodne linije kukuruza, tip tla, prinos zrna, gnojidba, koncentracija dušika, fosfora, kalija, list ispod klipa, svilanje

MIKOPOPULACIJA SJEMENA PŠENICE I NJEN UTJECAJ NA ENERGIJU KLIJANJA I KLIJANJE

Autori: Ruža Popović

Sjeme pšenice veoma je dobra podloga za razvoj mnogih saprofitnih i parazitnih vrsta gljivica koje utječu na biološke odlike i vrijednost sjemena. Putevi i načini zaraze sjemena složeni su i ovise o više čimbenika. Prisutnost gljivica, poglavito parazitnih vrsta, izaziva makroskopski...

Ključne riječi: sjeme pšenice, sorta, metoda, fungicidi, gljivična vrsta, zaraza, energija klijanja, klijavost

VARIJABILNOST MORFOLOŠKIH I GOSPODARSKIH SVOJSTAVA POTOMSTAVA LUCERNE IZ “POLYCROSS” RASADNIKA

Autori: Sonja Grljušić

Izbor biljaka lucerne iz “polycross” rasadnika vrši se na temelju njihovih genotipskih vrijednosti, tj. vrijednosti svojstava njihovih potomstava utvrđenih u poljskim pokusima. Izabrane biljke ili potomstva mogu poslužiti kao komponente za stvaranje “sintetičke” sorte, za razvoj novog...

Ključne riječi: lucerna, svojstva, varijabilnost, selekcija

VRSTE AMBALAŽE I UVJETI SKLADIŠTENJA KAO ČINITELJI OČUVANJA KVALITETE SJEMENSKE PŠENICE

Autori: Josip Šimenić

Istraživanjem se nastojalo utvrditi koja vrsta ambalaže i koji uvjeti skladištenja najbolje čuvaju kvalitetu zaprašenog i nezaprašenog sjemena pšenice. U tu svrhu korištena je sorta ozime pšenice Žitarka. Sjeme je ispitivano i raspoređeno u sedam vrsta ambalaže i to: dvoslojnu papirnatu...

Ključne riječi: ambalaža, energija, klijavost, skladište, zaprašeno, nezaprašeno