Volume 4, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 1998. » Volume 4, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 4, No. 1

UPOREDBA TROŠENJA STANDARDNIH I POBOLJŠANIH OŠTRICA MOTIČICA KULTIVATORA

Autori: Đ. Banaj, R. Zimmer, V. Duvnjak, R. Emert

U ovom radu prikazani su rezultati trošenja materijala poboljšanih i standardnih motičica na četverorednim kultivatorima domaće proizvodnje za vrijeme druge kultivacije kukuruza. Nakon kultivacije 162 ha standardne motičice oblika uguščja noga" izgubile su abrazijom čestica tla 9.8 do...

Ključne riječi: međuredni kultivator, motičice, poboljšane motičice, trošenje materijala motičica

ISPITIVANJE ADAPTIRANOG ŽITNOG KOMBAJNA U BERBI KAMILICE

Autori: O. Brkić, L. Šumanovac, P. Lukač, T. Jurić

U radu je istraživana adaptacija žitnog kombajna za berbu kamilice. Ispitivanja su obavljena u tri brzinska režima rada: v,=1,40 km/h, v,=1,80 km/h i v,=2,40 km/h. Rezultati ukazuju na visoki stupanj varij abilnosti morfoloških karakteristika stabljike kamilice koje su značajne za kvalitetu...

Ključne riječi: kamilica, kombajn, kvaliteta rada, berba

UTJECAJ LOKACIJE I GENOTIPA NA KONCENTRACIJU N, P I K U NADZEMNOM DIJELU LUCERNE

Autori: Gordana Bukvić, M. Stjepanović, S. Popović, Sanja Grljušić, D. Horvat

Istraživanja su provedena tijekom 1994. godine. Poljski je pokus postavljen na dvije lokacije u istočnoj Hrvatskoj: Osijek (L-1) i Petrijevci (L-2). Iz gen kolekcije Poljoprivrednog instituta u Osijeku odabrane je 10 genotipova koji su posijani na parcelama površine 1 m2 po slučajnom blok...

MEĐUOVISNOST VELIČINE ZEMLJIŠNOG OBUJMA STOČARSKE PROIZVODNJE U GOSPODARSTVIMA

Autori: Jadranka Deže, Ljubica Ranogajec, I. Štefanić

Međuovisnost veličine obiteljskog poljoprivrednog gos podarstva i učinkovitosti proizvodnje potvrđuju rezultati brojnih istraživanja, pri čemu je utvrđeno dam "veliki posluju učinkovitije". Distribucija stočnog fonda po posjedovnim kategorijama pokazala je da se u obiteljskim...

Ključne riječi: obiteljska gospodarstva, veličina zemljišnog posjeda, obujam stočarske proizvodnje

OBNAVLJANJE I POUZDANOST POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

Autori: R. Emert, T. Jurić, Ž. Bukvić, R. Zimmer, D. Kralik

U radu je ispitivana uporabna pouzdanost obnovljenih dijelova od sivog lijeva kod poljoprivrednih strojeva. Obnavljanje je vršeno hladnim zavaraivanjem. Ispitivanje pouzdanosti obavljane je kontinuiranim praćenjem kroz tri sezone rada. Odabrane uzorke za ispitivanje pouzdanosti činilo je 47...

Ključne riječi: obnavljanje, pouzdanost, poljoprivredni strojevi, dijelovi od sivog lijeva

NEMATOLOŠKE ZAJEDNICE KAO INDIKATORI PROMJENA U AGROEKOSUSTAVU OKOPAVINA

Autori: Marija Ivezić, Emilija Raspudić, Mirjana Mlinarević

Zajednice nematoda korištene su kao bioindikatori stanja u agroekosustavu okopavina. Proučavane u su četiri različita tretmana: 1. kukuruz u monokulturi, 2. šećerna repa, 3. krumpir s klasičnom i 4. krumpir s integriranom zaštitom. Uzorkovanje je provedeno dva puta, u svibnju - lipnju i...

Ključne riječi: zajednice nematoda, bioindikatori, agroekosustav okopavina, Maturity indeks

SUZBIJANJE KUKURUZNOG MOLJCA (Ostrinia nubilalis Hubner) NA KUKURUZU, BIOLOŠKIM PREPARATOM BIOBIT XL

Autori: Marija lvezić, Emilija Raspudić, Mirjana Mlinarević, D. Šamota

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hubner) stalno je prisutan štetnik na našim poljima kukuruza. Na području istočne Hrvatske, prosječan intenzitet napada kroz 25 godina (1971.-1996.) iznosio je 37,08%. lako se javlja svake godine, njegovo se suzbijanje slabo provodi. Kukuruz se uzgaja na...

Ključne riječi: kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalis Hiibner, Pyralidae, Biobit XL, biološko suzbijanje

ODNOS VODNOG DEFICITA I PRINOSA KUKURUZA NA PODRUČJU VINKOVACA

Autori: M. Jurišić, Ž. Vidaček, D. Horvat

lstražen je vodni režim i režim vlažnosti lesiviranog semiglejnog i hidromelioriranog tla tijekom dvije godine na području Vinkovaca (Istočna Hrvatska). Mjeren je sadržaj trenutačne vlage tla dekadno tijekom vegetacije u sloju 0-30 i 30-60 cm u porušenom stanju uzorka i putem metalnih...

Ključne riječi: vodni režim tla, režim vlažnosti, kalibracija metoda, hidrološki proračun, evapotranspiracija (Eto+ETk), vodni deficit, prinos kukuruza

HMW SUBJEDINICE GLUTENINA OS KULTIVARA PŠENICE I NJIHOVA VEZA S PEKARSKOM KAKVOĆOM

Autori: Zorica Jurković, Rezica Sudar, G. Drezner

Bjelančevine 11 OS kultivara pšenice razdvojene su SDS-PAGE elektroforezom na HMW subjedinice glutenina, a pekarska kakvoća ispitana je probnim pečenjem. Na temelju ranije utvrđenih odnosa između pojedinih subjedinica i parametara pekarske kakvoće G/u-1 bodovi su kakvoće izračunati za...

Ključne riječi: kultivar, pšenica, bjelančevine, elektroforeza, pekarska kakvoća

UTJECAJ RAZLIČITIH SUSTAVA OBRADE TLA NA UROD, UTROŠAK ENERGIJE I RADA U PROIZVODNJI JAROG JEČMA

Autori: S. Košutić, D. Filipović, Z. Gospodarić

Pet različitih sustava reducirane obrade tla uspoređeni su s konvencionalnim sustavom u proizvodnji jarog ječma (Hordeum sativum L.) na praškasto-glinastoj ilovači u dolini rijeke Save. Rezultati pokazuju da su kod reduciranih sustava obrade bez oranja ostvareni signifikantno veći urodi u...

Ključne riječi: kultivar, pšenica, bjelančevine, elektroforeza, pekarska kakvoća

UZGOJ PŠENICE ZA POBOLJŠANJE KARAKTERISTIKA KLASA

Autori: J. Martinčić, M. Bede, Sonja Marić

Jedan od glavnih ciljeva uzgoja pšenice u Hrvatskoj je poboljšati genetski potencijal prinosa modernih visokorodnih vrsta. Jedan od načina da se to postigne je poboljšanje karakteristike klasa. Mnogobrojna istraživanja su vršena s ciljem utvrđivanja odnosa između raznih karakteristika klasa...

Ključne riječi: pšenica, genotip, dužina klasa, broj osja, broj zrna, težina zrna po klasu, težina tisuću zrna, korelacija

TROŠKOVI RACIONALIZACIJE I KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA

Autori: L. šumanovac, Ž. Bukvić, T. Jurić, D. Brkić, D. Knežević

Troškovi racionalizacije i korištenja poljoprivredne mehanizacije su istraživani na području općine Bošnjaci za deset obiteljskih farmi. Istraživanje se vršilo metodom svakodnevnog knjigovodstvenog praćenja tijekom jedne kalendarske godine. Računanje radnog sata traktora i priključnih...

Ključne riječi: racionalna uporaba, troškovi, knjigovodstveno praćenje, tehnološka karta biljne proizvodnje, obiteljsko gospodarstvo, traktori A kategorije, traktori B kategorije, kombajn, kombajni za šećernu repu, priključci, cijena rada sata, model zajedničkog korištenja

UTJECAJ ROKA SJETVE, GNOJIDBE I BROJA BILJAKA NA KENAF (Hibiscus canabius) SUPTROPSKIM UVJETIMA ETIOPIJE

Autori: I. Žugec, Mira Knežević, I. Jurić, M. Josipović

Provedena su dvogodišnja istraživanja (1989. i 1990.) utjecaja datuma sjetve (07. lipnja, 03, 13 i 23. srpnja), gnojidbe dušikom i fosforom kg ha·1 (16+16, 32+92, 48+138 i 48+46 prihrana ureom + 138) i broja biljaka (50 i 75 biljaka m') na kenaf. Kenaf je industrijska biljka koja se...

Ključne riječi: kenaf, broj biljaka, gustoća sjetve, datum sjetve, gnojidba, prinos stabljike, visina biljke

MOGUĆNOSTI PRIMJENE DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA, SATELITSKE NAVIGACIJE I GIS TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI

Autori: T. Hengl, D. Brkić, Ž. Bukvić, M. Jurišić

Prije 25 godina počinje digitalna kartografija. U isto se vrijeme počinju razvijati naprednije metode daljinskih istraživanja i navigacije. lako im je prvobitna namjena bila vojna, prednosti tih informatičkih tehnologija počele su se, prije desetak godina, obilno rabiti i u civilnim...

Ključne riječi: daljinska istraživanja, satelitska navigacija, GIS tehnologija, poljoprivreda