Volume 3, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 1997. » Volume 3, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 3, No. 1

EKSPLOATACIJSKA POUZDANOST REVITALIZIRANIH TRAKTORA

Autori: R Emert, Ž. Bukvić, T. Jurić

Rad sadrži rezultate istraživanja eksploatacijske pouzdanosti revitaliziranih traktora. Revitalizirani uzorci praćeni su tijekom dvije sezone rada. Cijena revitalizacije iznosila je 55% od cijene novih traktora. Eksploatacijska pouzdanost uzorka uspoređena je s pouzdanosti sličnih traktora...

Ključne riječi: revitalizacija, traktori, sklopovi, eksploatacijska pouzdanost, cijena

MODEL ISPITIVANJA PRETPOSTAVKI ZA PRIMJENU ANALIZE VARIJANCE BROJA I MASE KOROVA U STAKLENICIMA

Autori: D. Horvat, Z. Lončarić, Ružica Katančić

Analiza varijance često puta se primjenjuje bez ispitivanja njene primjenljivosti i opravdanosti. Osnovne pretpostavke za njenu primjenu ispitivane su računalskim modelom. Na osnovi izlaznih (output) podataka, prikazanih u brojčanom i grafičkom obliku, moguće je donijeti valjanu odluku o...

Ključne riječi: računalski model, transformacije podataka, analiza varijance, zaštita bilja

UTJECAJ ERGONOMSKIH ČIMBENIKA I REŽIMA RADA NA KVALITETU SADNJE DUHANA

Autori: T. Jurić, D. Brkić, M. Vujčić

Sadnja prijesadnica nekih povrtlarskih i industrijskih biljaka obavlja se strojevima na određeni razmak u redu, između redova i na zadanu dubinu. Kvaliteta sadnje ovisi o složenoj interakciji saditelja, sadilice i niza drugih čimbenika, kao što su stanje prijesadnica, brzina sadnje, vremenske...

Ključne riječi: sadilica, saditelj, prijesadnica

ANALIZA RADA SADILICE S PAROM ELASTIČNIH DISKOVA U SADNJI DUHANA

Autori: T. Jurić, R. Emert, L. Šumanovac

U radu se istražuje utjecaj brzine kretanja i vrste prijesadnica na kvalitetu sadnje poluautomatske sadilice s parom elastičnih diskova u sadnji duhana. Istraživanje je obavljeno u tri brzine sadnje i četiri ponavljanja. Sadile su se prijesadnice golog korijena (GK) i prijesadnice s grudom...

Ključne riječi: sadilica, saditelj, prijesadnica

PRIMJENA TOPLINSKIH JEDINICA U ODREĐIVANJU CVATNJE I ZRIOBE KUKURUZA

Autori: I. Pejić, A. Strasser, V. Kozumplik, Snježana Bolarić, D. Kaučić

Pouzdana procjena vremena cvatnje i zriobe važna je u praktičnom oplemenjivanju i sjemenarstvu kukuruza jer osigurava bolju sinkronizaciju oplodnje i bolju organizaciju posla, a Što ima za posljedicu veći prinos sjemena i učinkovitost proizvodnje. Uslijed značajnog variranja klimatskih...

PRIMJENA PALFAI INDEKSA SUHOĆE ZA ODREĐIVANJE SUŠNIH RAZDOBLJA U POLJOPRIVREDI

Autori: Jasna Soštarić, S. Mađar

Za određivanje sušnih razdoblja korištena je metoda PALFAI INDEKSA ' SUHOĆE (PAI). Rezultati potvrđuju veću pojavu zasušenja i zatopljerija na prostorima istočne Hrvatske iza 1981 godine. U analiziranom razdoblju od 30 godina (1963-1992) za područje Osijeka, umjereno sušne godine bile...

Ključne riječi: suša u poljoprivredi, PALFAI INDEKS SUHOĆE (PAI)

ISTRAŽIVANJE APLIKACIJE PESTICIDA U ZAŠTITI OZIME PŠENICE PRSKALICOM RAU-2000

Autori: L. Šumanovac, Z. Bukvić, T. Jurić

U radu je analiziran utjecaj tlaka i tipa mlaznica na pokrivenost površine lica i naličja lista, te broj impakata/cm2 ozirae pšenice. Prosječno najveća pokrivenost lica lista ostvarena je uporabom mlaznica T-11006 (27,247 %), dok su nešto slabiji rezultati postignuti uporabom mlaznica T-11004...

Ključne riječi: aplikacija pesticida, ozima pšenica, traktorska prskalica RAU-2000, tlak prskanja, tip mlaznica, pokrivenost, broj impakata/cm2

MORFOLOŠKA I REPRODUKCIJSKA SVOJSTVA LIPICANCA PO KRVNIM LINIJAMA

Autori: J. Ljubešič, T. Rastija, I. Knežević, I. Mandić

Cilj ovog rada bio je utvrditi koja linija pastuha, obzirom na zastupljenost, najviše odgovara uzgoju lipicanske pasmine kako u ergelskom, tako i u narodnom uzgoju. Ispitivanja su provedena u pet ergela za uzgoj konja lipicanske pasmine i to: Đakovo, Karađorđevo, Lipica, Lipik i/ Prnjavor sa...

OPLEMENJIVANJE SOJE (Glycine max (L) Merrill) NA UROD I GLAVNA AGRONOMSKA SVOJSTVA U POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU OSIJEK - HRVATSKA

Autori: Marija Vratarić, Aleksandra Sudarić, T. Duvnjak

U ovom radu dat je kratki osvrt na rad i rezultate rada na oplemenjivanju soje u Poljoprivrednom institutu Osijek, R. Hrvatska. Opisani su glavni ciljevi rada, programi i metode rada, te dati rezultati rada s diskusijom. Dosadašnji najvažniji rezultati rada su 21 priznati kultivar soje u okviru...

Ključne riječi: soja, oplemenjivanje, linije, kultivar, urod zrna, agronomska svojstva

GRAFIČKI PRIKAZ I INTERPRETACIJA STRUKTURE NEMATOLOŠKIH ZAJEDNICA: C-P TROKUTI

Autori: Anica Perković

Na osnovu načina života koji se kreće od kolonizatora (c) do perzistera (p) nematološka taksa se može rasporediti u jednu od pet grupa ( c-p grupe) koje se nalaze na c-p skali. Takse s visokim r se raspoređuju na c- p 1, a takse s niskim r na c-p 5. Izmjereni prosjek distribucije učestalosti...

Ključne riječi: soja, oplemenjivanje, linije, kultivar, urod zrna, agronomska svojstva

FUSARIUM SPP. NA PŠENICI I OTPORNOST NEKIH GENOTIPOVA NA PALEŽ KLASOVA

Autori: Jasenka Ćosić

Fuzarijska trulež korijena i vlati pšenice, a osobito palež klasova, rasprostranjeni su u svim uzgojnim područjima pšenice i svake godine nanose u proizvodnji značajne gubitke. U godinama iznimno povoljnim za parazita, palež klasova može prouzročiti smanjenje prinosa i do 80%. Tijekom...

Ključne riječi: pšenica, Fusarium spp., trulež korijena i vlati, palež klasova, otpornost genotipova, patogenost izolata

MODEL OPTIMALNE TRANSFORMACIJE PODATAKA U ZAŠTITI BILJA

Autori: Dražen Horvat

Računalskim programom-modelom na potpuno automatiziran način vršeno je ispitivanje potrebitih preduvjeta za primjenu analize varijance. Na osnovi izlaznih podataka koji se. na zaslonu monitora pojavljuju u brojčanom obliku (pregledna tablica sa svim potrebitim statističkim parametrima) i...

Ključne riječi: transformacije podataka, analiza varijance (ANOVA), računalski model (program), nulta hipoteza, zaštita bilja

UTJECAJ OBROKA I DUBINE NATAPANJA DRENIRANOG TLA NA SVOJSTVA KUKURUZA

Autori: M. Josipović

Tijekom tri godine postavljen je poljski pokus po split - plot metodi na području Đakovštine (Budrovci, 1993. godine, Krndija, 1994. godine i Budrovci, 1995. godine ). Glavni čimbenik (A) bio je obrok natapanja koji je imao četiri varijante (50 mm, 40 mm, 30 mm i 20 mm), a peta varijanta bila...

Ključne riječi: natapanje, obrok natapanja, kukuruz, tlo, biljka, drenaža, poljski vodni kapacitet, vlažnost venuća

HERITABILNOST I MEĐUZAVISNOST URODA ZRNA I DRUGIH VAŽNIH GOSPODARSKIH SVOJSTAVA SOJE

Autori: M. Krizmanić

Istraživanja su provedena na 48 genetski različitih linija F5 i F6 generacije i kultivara soje podrijetlom iz oplemenjivačkog programa Poljoprivrednog instituta u Osijeku, Agronomskog fakulteta U zagrebu, te iz SAD-a, Francuske i Rumunjske. Pokusi su postavljeni u četiri ponavljanja pokusnih...

Ključne riječi: soja, heritabilnost, koeficijenti, fenotipske i genotipske korelacije, koeficijenti fenotipskih i genotipskih veza, izravna i neizravna genetska dobit od selekcije, urod zrna po biljci, sadržaj ulja i bjelančevina, 14 svojstava soje

FAUNA TRIPSA (INSECTA: THYSANOPTERA) U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autori: Emilija Raspudić

Znanstvena istraživanja faune tripsa (red Thysanoptera), u Hrvatskoj, provedena su od 1994. do 1996. godine. Ukupno je uzeto 662 uzorka sa 235 različitih biljnih vrsta. Napravljeno je 1058 trajnih preparata tripsa, na osnovu kojih je obavljena determinacija. Faunističkim istraživanjima tripsa...

Ključne riječi: kukci, Thysanoptera, vrste tripsa, rasprostranjenost, biljke domaćini, UTM mreža, Hrvatska