Volume 1, No. 1

Lokacija: Poljoprivredni fakultet Osijek - Časopis Poljopriv » Izdanja » 1995. » Volume 1, No. 1

Odaberite jezik: Hrvatski   English

Volume 1, No. 1

KOMPARACIJA RAZVOJA TJELESNIH LIPICANSKE ŽDREBADI PO LINIJAMA

Autori: Mirjana Baban, T. Rastija, I. Knežević, J. Ljubešić

Istraživanja su obavljena s ciljem utvrđivanja tjelesnih mjera lipicanske ždrebadi po linijama u pojedinim razvojnim fazama u ergeli Đakovo. Obradom je obuhvaćeno sedam linija lipicanske ždrebadi s ukupnim brojem od 514 grla u razdoblju od 1957. do 1987. godine. Visina grebena, opseg prsa i...

NOVE SORTE OZIME PŠENICE POLJOPRWREDNOG INSTITUTA OSIJEK

Autori: G. Drezner

Poljoprivrednom institutu Osijek 1994. godine priznate su četiri novostvorene sorte ozime pšenice: Manda, Elza, lnga i Jeza. Temeljem rezultata u ispitivanjima u Komisiji za ispitivanje i priznavanje sorti i višegodišnjih pokusa u Osijeku dat je njihov sažet opis. Sorte Manda, Elza i lnga...

Ključne riječi: Triticum vulgare L., nove sorte, podrijetlo, urod, kvaliteta

PROIZVODNO ZNAČAJNA SVOJSTVA SORTI I LINIJA OZIME PŠENICE POLJOPRVREDNOG INSTITUTA OSIJEK

Autori: G. Drezner, D. Novoselović, Jasenka Ćosić

U sortnim pokusima Poljoprivrednog instituta Osijek od 1988. do 1993. godine analizirani su urod zrna, visina stabljike, datum klasanja, otpornost na pepelnicu i lisnu rđu, hektolitarska masa, masa 1000 zrna i neka svojstva kvalitete najraširenijih , te novih OS sorti i linija ozime pšenice. OS...

Ključne riječi: OS sorte, OS linije, urod zrna, visina stabljike, otpornost na bolesti, datum klasanja, kvaliteta

SEZONSKE PROMJENE U KOROVNOJ VEGETACIJI KUKURUZA POD UTJECAJEM AGROTEHNIČKIH MJERA

Autori: Mira Knežević, Marija Đurkić

Na poljoprivrednim površinama u području Osijeka obavljena su u 1987. i 1988. godini istraživanja sezonskih promjena korovne vegetacije u usjevu kukuruza, pod utjecajem mehaničkog i kemijskog suzbijanja korova, (kultivacija, okopavanje, razne kombinacije i doze herbicida). Utvrđena korovna...

ISTRAŽIVANJE PH I MODULA IMPEDANCIJE PRSNIH MIŠIĆA PILIĆA NA LINIJI KLANJA

Autori: Gordana Kralik, S. Tonković, U. Bego, A. Petričević

Istraživanje pH i modula impedancije prsnih mišića obavljene je na trupovima pilića Ros-208 15' p.m. Tov pilića trajao je 42 dana, a prosječna klaonička masa trupova bila je 1481 ± 206,89 g. Za mjerenje modula impedancije upotrebljen je uređaj CARNETEST Ili, koji radi na...

Ključne riječi: pH, modul impedancije, prsni mišići, Ross-208 brojleri, CARNETEST - III uređaj

UTJECAJ TROPASMINSKOG KRIŽANJA OVACA NA PRIRAST JANJADI

Autori: T. Rastija, B. Berić, Miljana. Baban, I. Čatipouić

Istraživanja su provedena na DP BELJE PIK-u, na stočarskoj farmi Eblin u 1991. godini. Istraživanjem je obuhvaćeno po 31 janje muškog i ženskog spola cigaje kao kontrolne grupe, te križanaca suffolk x cigaja i dvostrukih križanaca njemačka crnoglava x suffolk - cigaja. U istim uvjetima...

ANALIZA NEKIH KVALITATVNIH I KVANTJTATVNIH SVOJSTAVA LINIJA SOJE IZDVOJENIH U F4 I F5 GENERACIJI U ODNOSU S RODITELJIMA

Autori: Aleksandra Sudarić, Marija Vratarić, M. Bilandžić, M. Krizmanić

U ovom radu prikazani su rezultati ispitivanja 22 novostvorene linije soje u usporedbi s 8 roditelja kroz egzaktne poljske pokuse na pokusnom polju Poljoprivrednog instituta Osijek tijekom 1993. i 1994. godine. Tijekom ispitivanja, od kvalitativnih svojstava praćena je boja cvijeta, boja dlačica...

UČESTALOST NEPLODNOSTI, KASNIH POBAČAJA I UGINUĆA ŽDREBADI HLADNOKRVNIH KOBILA U EKSTENZIVNOM PAŠNOM DRŽANJU

Autori: M. Sukalić, J. Ljubešić, M. Herak, I. Geceg, J. lljkić, T. Rastlja

Tijekom dvije godine pratili smo uspješnost reprodukcije 242 kobile iz 19 stada sjeverne Hrvatske. Sve su kobile bile hladnokrvnih pasmina. Kobile su držane tijekom većeg dijela godine, a najmanje od 6 do 7 mjeseci isključivo na paši i nisu poboljevale od IAK-a niti od klinički vidljivih...

NADA - NOVI KULTIVAR SOJE POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA OSIJEK

Autori: Marija Vratarić, M. Krizmanić, Aleksandra Sudarić

Novi kultivar soje Nada stvoren je na Poljoprivrednom institutu Osijek. Oplemenjivači su Marija Vratarić, Miroslav Krizmanić i Aleksandra Sudarić. Priznata je od republičkog Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, 1994. godine. Kultivar Nada je nastao križanjem linije L-AA-16/84 x...

EKONOMSKO-TEHNIČKI POKAZATELJI KORIŠTENJA PLUGA I TANJURACE PRI OBRADI STRNIŠTA OZIME PŠENICE

Autori: R. Zimmer, J. Kanisek

Republici Hrvatskoj petina zasijanih površina je pod pšenicom. Obrada strništa na velikim gospodarstvima obavlja se tanjuračom ili plugom. Plug za prašenje, radnog zahvata 1,87 m, uz prosječnu dubinu rada od 13,3 cm, ostvario je pri radnoj brzini od 8570 m/sat učinak od 8,9 ha za sedam sati...

Ključne riječi: plug, tanjurača, ekonomičnost obrade strništa pšenice

NEKE MOGUĆNOSTI REDUCIRANJA OBRADE TLA U UZGOJU SOJE NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE

Autori: I. Žugec, I. Jurić, M. Josipović

Izvedena su istraživanja s reduciranom obradom tla za soju na eutričnom smeđem tlu na Jesu istočne Slavonije (Osijek). U dvogodišnjim istraživanjima (1987.-1988.) najboljim su se pokazale varijante prašenja strništa tanjuranjem, uz obradu tla čizel-plugom, i jesenske oranje (30-35 cm)...

REGENERACIJA DIJELOVA POLJOPRWREDNIH STROJEVA S POSEBNIM OSVRTOM NA REGENERACIJU ELEMENATA HIDROMOTORA

Autori: R. Emert, D. Brkić, S. Vidaković, V. Horvat

Ispitivana je uspješnost i eksploatacijska pouzdanost regeneriranih dijelova hidromotora kroz dvije sezone rada repnih kombajna "Matrot" i "Majevica". Tijekom dvije sezone kombajni su radili oko 900 radnih sati. Postupak regeneracije obavijen je lepovanjem. Rezultati ispitivanja pokazuju, da je...

Ključne riječi: regeneracija, eksploatacijaka pouzdanost, lepovanje, cijena, elementi hidromotora, kombajni

ISPITVANJE KVALITETE I KARAKTERISTIKA REGENERIRANIH BRIZGALJKI U ODNOSU NA NOVE, TE UTJECAJ NA POTROŠNJU GORIVA

Autori: R. Emert, D. Brkić, Ž. Bukvić, R. Zimmer

Ispitivanje obuhvaća provjeru kvalitete regeneriranih brizgaljki, satnu potrošnju goriva tijekom sezone rada, te satnu i specifičnu potrošnju goriva pri različitim brojevima okretaja motora s regeneriranim brizgaljkama te usporedbu s novim brizgaljkama. Tijekom jedne agrotehničke sezone...

Ključne riječi: brizgaljka, potrošnja goriva, kvaliteta, karakteristike brizgaljki, regeneracija

UTJECAJ RAZLIČITIH AGROTEHNIČKIH ZAHVATA NA SUZBIJANJE KOROVA U KRUMPIRU, CRVENOM I BIJELOM LUKU

Autori: Ana Skender, Ljiljana Mikrut, Žana Pehar, Zdravka Čolak, Slava Barač

Kemijsko (Dual 500-EC + Sencor, 3 + 0,7 u krumpiru, Treflan 2,5 i Lentagran-WP 3 kg/ha u crvenom i bijelom luku) i mehaničko (kultivacija, ogrtanje, plijevljenje) suzbijanje i proučavanje florističkih i ekoloških značajki nesuzbijane korovne flore obavljena je na semigleju na Josipovačkom...

Ključne riječi: korovi, suzbijanje, herbicidi, mehaničko suzbijanje, krumpir, crveni luk, bijeli luk

UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA I AGROTEHNIKE NA PRINOSE ZRNA PŠENICE U KOMBINATU "VALPOVO" (1973.-1992.GOD.)

Autori: D. Grgić, A. Križanec, I. Berečić

Pšenica je najvažniji usjev Kombinata 'Valpova" (uzgaja se na 40% površina ili 4068 ha), te je analizirana proizvodnja te kulture tijekom dvadesetogodišnjeg razdoblja (1973.-1992.). U tom razdoblju ostvaren je prosječni prinos od 5.44 tiha, pri čemu su klimatsko-edafski čimbenici...

UČINKOVITOST POLIZYM® BX PREPARATA U PROIZVODNJI PILEĆEG MESA

Autori: Marica Galonja

U radu je istražen utjecaj dodavanja Polizym® BX preparata na tovne osobine pilića, te kakvoću trupova i mesa. Istraživanje je provedeno na četiri skupine Avian 24K pilića, koje su hranjene smjesama čija je energetska baza bila ječam i kukuruz, odnosno kukuruz (1., odnosno 3. skupina)...

UTJECAJ KEMIJSKOG SUZBIJANJA VILINE KOSICE (Cuscuta spp.) NA MOGUĆNOST PROIZVODNJE SJEMENA LUCERNE

Autori: S. Popović

Proizvodnja sjemena lucerne u Republici Hrvatskoj ima dugogodišnju tradiciju. I pored velikog iskustva, dobrih agroekoloških uvjeta te širokog izbora kvalitetnih sorata, domaća proizvodnja ne zadovoljava potrebe domaćeg tržišta nego se nedostajuće količine sjemena uvoze. Jedan od...

GRIFFINGOVE METODE ANALIZE DIALELA U PROUČAVANJU NOVOSTVORENIH SAMOOPLODNIH LINIJA KUKURUZA

Autori: Domagoj Šimić

Proučavane su četiri Griffingove metode, model I., u analizi potpunog dialela koji uključuje samooplodne linije kukuruza. Sedam genetski divergentnih samooplodnih linija OS 87-24, OS 88-86, OS 86-39, OS 84-49, OS 84-24, OS 87-61 i OS 1-48 (FAO 400-500), križane su po metodi potpunog dialela i...

IZVJEŠĆE O STUDIJSKOM BORAVKU U AUSTRALIJI

Autori: lrma Kalinović, Marija Ivezić